Bokslutskommuniké 2017

Perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 701,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 810,1 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 43,4 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2017 uppgick till 471,4 MSEK

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 702,5 (0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 (0,0) SEK

Verksamheten under året och framtidsutsikter
Mertiva började året mer eller mindre fullinvesterat med två innehav, Protein Sciences och Mercodia AB, där Protein Sciences stod för den största delen.

Under andra halvåret 2017 såldes innehavet i Protein Sciences Corporation (PSC) till läkemedelsbolaget Sanofi, som lade ett bud på hela PSC. Mertiva ägde ca 14 % av PSC och erhöll totalt drygt 790 MSEK för innehavet. Betalningen för PSC-aktierna erhölls i slutet av kvartal 3. Anskaffningsvärdet på aktierna var knappt 92 MSEK, varför Mertiva gjorde en realisationsvinst på drygt 698 MSEK.

Sedan försäljningen av PSC-aktierna har Meriva arbetat med att skapa en bredare portfölj med fler innehav och större riskspridning.  Detta arbete kommer att fortsätta under 2018.

Under kvartal 4 investerade Mertiva, tillsammans med två andra parter, i ett nybildat bolag för fastighetsinvesteringar, Merbona Invest AB. Mertivas investering i Merbona Invest uppgick till 66,5 Mkr och gav en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest har under kvartal 4 gjort sin första investering genom att förvärva ägarandelar (varierande mellan 60-80%) i fyra olika fastigheter i Stockholm. Fastigheterna består av en blandning av bostäder och lokaler. Merbona Invests andel av hyresintäkterna uppgår till ca 10 MSEK per år. I samband med denna investering lånade Mertiva ut 140 MSEK till Merbona Invest samt 30 MSEK till Arbona AB.  Anledningen till detta var att Mertiva vid tidpunkten hade en stor kassa. Lånen gjordes på marknadsmässiga räntevillkor.  Lånet till Arbona kommer att återbetalas när Arbona genomfört sin annonserade nyemission, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2018.

Utöver investeringen i Merbona Invest och de relaterade lånen, så har det gjorts aktieinvesteringar i börsnoterade bolag. Vissa av dessa aktieinvesteringar ligger i kapitalförsäkringar, där kapitalförsäkringarna bokföringsmässigt redovisas som anläggningstillgångar. Emellertid är alla dessa aktieinvesteringar av finansiell karaktär.

De fem största börsnoterade aktieinnehaven per 2017-12-31:

Aktieinnehav

Marknadsvärde (MSEK)

Melker Schörling

130,9

Eastnine

41,5

Pricer

19,5

Diös

14,4

AcadeMedia

8,4

 

Värdet för de aktier i portföljen som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 31 December 2017, 6,1 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Emellertid är likviditeten i vissa av dessa aktier låg.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden utöver den normala löpande verksamheten.

Organisation
Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordförande), Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är VD och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Årsstämma och förslag till utdelning
Mertiva AB:s årsstämma planeras att hållas den 20 juni 2018. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Kommande halvårsrapport
Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 28 augusti 2018 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Stockholm den 27 februari 2018

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Mertiva AB
Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd
E-post: [email protected]
Org.Nr: 556530-1420

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted