Sanofi förvärvar Protein Sciences

Läkemedelsbolaget Sanofi har avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Förvärvet kräver konkurrensmyndigheternas godkännande. Om förvärvet genomförs kommer Mertivas aktier i PSC att avyttras. Mertiva är ett investeringsföretag som har haft huvuddelen av sitt kapital uppbundet i innehavet i Protein Sciences. Om transaktionen slutförs kommer Mertiva framöver att inrikta verksamheten på att skapa en bredare portfölj med fler innehav och större riskspridning.

Transaktionen
Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2017. Om förvärvet genomförs kommer PSCs aktieägare att erhålla 650 MUSD minus avdrag för nettoskulden i PSC samt för vissa transaktionsrelaterade kostnader. Därutöver finns möjlighet att erhålla ytterligare antingen 50 MUSD eller 100 MUSD om en eller båda av två så kallade "milestones" skulle uppnås före utgången av 2018. Det är osäkert om någon av dessa milestones kommer att uppnås och detta ligger delvis utanför PSCs egen kontroll.

Baserat på PSCs estimat, så förväntas nettoköpesumman bli ca 7,30 USD per aktie om ingen milestone uppfylls.

Transaktionen ur Mertivas perspektiv
Mertiva har 11 835 862 aktier i PSC. Med PSCs estimat om 7,30 USD per aktie innebär det att Mertiva erhåller ca 86,4 MUSD för sina aktier i PSC. Baserat på en valutakurs om 8,4 SEK/USD motsvarar det ca 725 MSEK.

Mertivas framtid
Mertiva är ett investeringsbolag som de senaste åren har varit fullinvesterat med två innehav, Protein Sciences och Mercodia AB. Utan finansiella möjligheter att göra ytterligare investeringar av betydelse har målet varit att driva bolaget så kostnadseffektivt som möjligt. Om denna transaktion genomförs, så kommer Mertiva istället eftersträva att skapa en bredare portfölj med fler innehav och större riskspridning. Det är sannolikt att huvuddelen av portföljen till en början kommer att bestå av noterade innehav.

11 juli 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
[email protected]
0708-247048

Om Mertiva
Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filerDELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted