Mertiva januari 2019 - juni 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till 10,7 (27,2) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,6 (1,5) SEK
  • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 846,1 (835,4) MSEK
  • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2019 uppgick till 45,3 (44,7) SEK

Verksamheten under året

Bolagets substansvärde har ökat under perioden. Övervärdena i den marknadsnoterade portföljen har ökat väsentligt, under ett halvår då även aktiemarknaden i stort har haft en starkt positiv utveckling. Även Merbona Invest har utvecklats positivt under perioden, se kommentarer om detta under separat rubrik nedan. Under halvåret har den räntebärande delen av portföljen minskat väsentligt och aktieandelen ökat motsvarande.

Mertivas aktieinvesteringar i börsnoterade bolag ligger dels i kapitalförsäkringar och dels i vanliga aktiedepåer. Kapitalförsäkringarna redovisas bokföringsmässigt som anläggningstillgångar, medan innehaven i aktiedepåerna redovisas som kortfristiga placeringar. Emellertid bör i normalfallet alla dessa investeringar, oavsett om de ligger i kapitalförsäkring eller aktiedepå, ses som investeringar av finansiell karaktär.

De noterade aktieinnehaven hade vid periodens utgång ett marknadsvärde som uppgick till 667 MSEK (413 MSEK per 2018-12-31).

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för verksamhetsår 2019 planeras att offentliggöras den 28 februari 2020 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2018-12-31 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där 13 701 726 är A-aktier och 4 970 500 är B-aktier. A-aktier har 1 röst och B-aktier har 1/10 röst.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och A-aktien handlas där under kortnamnet MERT MTF A.

Stockholm den 29 augusti 2019

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande                                      

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Mertiva AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl 08:35 CET.

Nerladdningsbara filerDELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted