Mertiva förvärvar aktier i TCECUR Sweden AB (publ)

Mertiva har idag förvärvat aktier i TCECUR Sweden AB (publ) ("TCECUR") från den tidigare huvudägaren TPE AS. Mertiva har förvärvat 924 840 aktier, motsvarande c:a 19,7% av aktierna i TCECUR. Aktieöverlåtelsen sker till en köpeskilling om 21 kr/aktie.

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden, som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. 2018 omsatte TCECUR 188 Mkr och gjorde ett EBITDA-resultat om 2,4 Mkr. TCECUR är noterat på Nasdaq First North.

Mertiva ser investeringen i TCECUR som intressant, dels för att säkerhetsbranschen är en intressant och växande bransch, dels för att vi bedömer att TCECUR har en affärsmodell och ett management med potential att dra nytta av tillväxten i branschen. Mertiva betraktar investeringen i TCECUR som en långsiktig investering, där vi räknar med att vara aktiva.

24 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se
0708-247048

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.
Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).
Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filer
Bokslutskommuniké 2019Betalning för huvuddelen av Milestone 2 i Sanofiaffären

Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas. Enligt uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som tillfaller Mertiva blir knappt 5,9 MUSD.


Mertiva januari 2019 - juni 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till 10,7 (27,2) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,6 (1,5) SEK
  • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 846,1 (835,4) MSEK
  • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2019 uppgick till 45,3 (44,7) SEK


Årsredovisning för 2018 finns nu på Mertivas hemsida

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Mertivas hemsida, www.mertiva.se.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med fredag den 24 maj 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär