Kallelse till extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ)

Information om kallelse till extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till extra bolagsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med måndag den 6 juli 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 kl. 11.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juli 2020, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 30 juli 2020 per e-post till [email protected] Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 30 juli 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om fusion med Arbona AB (publ).

7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om fusion med Arbona AB (publ) (punkt 6)

Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före den extra bolagsstämman.

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till [email protected]

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där 13 701 726 st är A-aktier och 4 970 500 st är B- aktier. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se från och med det datum då denna kallelse offentliggörs och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Fullständig fusionsplan kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingen kommer även finnas tillgänglig vid den extra bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2020

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

[email protected]

0708-247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic SME (kortnamn: MERT A).

Mer information finns på www.mertiva.se.DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted