Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 24 juni 2020 per e-post till [email protected] Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut:

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

11. Val av revisor.

12. Beslut om fusion med Arbona AB (publ)

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Större aktieägare föreslår att styrelseledamot och VD Andreas Bergsten väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8)

Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 50 000 SEK (oförändrat från föregående år). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 25 000 SEK och övriga två ledamöter 12 500 SEK vardera. Styrelsearvodena föreslås dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Större aktieägare föreslår att styrelsen även fortsatt ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson samt Andreas Bergsten för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Katinla AB, Norvida Holding AB, Triona AB och Arbona AB.

Tommy Israelsson (född 1947), styrelseledamot. Tommy Israelsson är ekonom och ingenjör och har varit CFO och VD i 10 år. Han har arbetat som revisor i 29 år, varav de fyra sista åren på PWC. Tommy arbetar sedan 2012 i sitt eget bolag med finansiell konsultation. Han är också styrelseledamot i fem mindre företag.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University MBA Program i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD och kapitalförvaltare på G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser och har ca 3 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och företagsledning. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013. Han är även styrelseledamot i Arbona AB (publ).

Till styrelsens ordförande föreslås även fortsatt Håkan Blomdahl.

Val av revisor (punkt 11)

Större aktieägare föreslår omval av revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor föreslås fortsatt vara auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Beslut om fusion med Arbona AB (publ) (punkt 12)

Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till [email protected]

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där 13 701 726 st är A-aktier och 4 970 500 st är B- aktier. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se från och med det datum då denna kallelse offentliggörs och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2020

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

[email protected]

0708-247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic SME (kortnamn: MERT A).

Mer information finns på www.mertiva.se.DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted