Bokslutskommuniké januari 2017 - december 2017

Perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 701,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 810,1 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 43,4 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2017 uppgick till 471,4 MSEK

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,5) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 702,5 (0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var 37,6 (0,0) SEK

Omstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva. Triega kommer nu att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.Mertiva investerar i nybildat bolag för fastighetsinvesteringar

Mertiva investerar tillsammans med två andra parter i ett nybildat bolag för fastighetsinvesteringar, Merbona Invest AB. Mertivas investering uppgår till 66,5 Mkr och ger en ägarandel på 47,5%. Merbona Invest AB är ett nybildat bolag och har för närvarande inga investeringar.

En milestone uppnådd i Sanofiaffären

Under onsdagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande från PSC att en milestone uppnåtts i Sanofiaffären. Detta innebär att Sanofi betalar ytterligare 50 MUSD till de tidigare aktieägarna i PSC. Samtidigt meddelades att det därtill kommer att utbetalas 20 MUSD som har innehållits på ett escrowkonto. Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD.


Betalning för Sanofiaffären

Som tidigare pressmeddelats, så har läkemedelsbolaget Sanofi avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Mertiva har idag fått betalt för sina aktier i PSC. Efter genomförd valutaväxling motsvarade betalningen ca 714 MSEK.


Delårsrapport januari 2017 - juni 2017

Perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,9 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 108,6 (107,1) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2017 uppgick till 5,8 (5,7) SEK
 • Netto likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2017 uppgick till 15,8 (17,8) MSEK

Sanofiaffären godkänd av konkurrensmyndigheter

Som tidigare pressmeddelats den 11 juli 2017, så har läkemedelsbolaget Sanofi avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Förvärvet har nu fått konkurrensmyndigheternas godkännande.


Sanofi förvärvar Protein Sciences

Läkemedelsbolaget Sanofi har avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Förvärvet kräver konkurrensmyndigheternas godkännande. Om förvärvet genomförs kommer Mertivas aktier i PSC att avyttras. Mertiva är ett investeringsföretag som har haft huvuddelen av sitt kapital uppbundet i innehavet i Protein Sciences. Om transaktionen slutförs kommer Mertiva framöver att inrikta verksamheten på att skapa en bredare portfölj med fler innehav och större riskspridning.


Befintliga aktier i Mertiva omvandlas till A-aktier

I enlighet med beslutet på årsstämman 2017-05-22 kommer alla befintliga aktier i Mertiva omvandlas till A-aktier. De nya aktierna kommer att heta Mertiva A och kommer att handlas på NGM:s Nordic MTF under kortnamnet MERT MTF A. ISIN-koden för det nya aktieslaget kommer att vara SE0010023432.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted