Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.

TIM-projektet i Danmark

Resultaten från TIM-projektet är mycket lovande. Sedan senare delen av 2018 har vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekt dispensering.

Vi kan konstatera att Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet är ytterst transparent vilket innebär att det fåtal feldispenseringar som sker synliggörs på ett sätt som är unikt i jämförelse med andra medicindispensrar och system. Vidare är det unikt att patienter och omsorgsgivare medvetandegörs när något blir fel vilket inte är fallet med andra system.

Kommunernas patientrekrytering har dock gått förhållandevis sakta på senare tid och man kommer därför att öka takten i rekryteringen av patienter och dessutom utöka patientgruppen. Skälet till detta är att målgruppen har varit för snäv samt att endast tre kommuner fick i uppdrag att rekrytera patienter. Kommunerna gör bedömningen att man kommer att ha cirka 80 Medimi®Smart i drift under våren och fram tills att evalueringsfasen startar. Kommunerna anser att antalet driftsatta Medimi®Smart är fullt tillräckligt för att slutföra evalueringen av TIM-projektet.

Midtvejseminar

Den 27 februari genomfördes Midtvejseminar i Aalborg. Alexandrainstitutet presenterade sin halvtidsrapport. Därutöver framträdde representanter från TIM-kommunerna, bland annat omsorgspersonal.

I halvtidsrapporten från Alexandrainstitutet framgår det att det uppstod problem i början av 2018 men att problemen åtgärdats. Den mest intressanta iakttagelsen som framhölls är att patientrekryteringen vid en framtida implementering bör förändras vilket innebär att Medimi®Smart bör introduceras i ett tidigare skede hemma hos patienter än vad som varit fallet hittills. Skälet är svårigheten att introducera Medimi®Smart hemma hos patienter i ett skede då patienten blivit mycket sjuk. Istället föreslås en tidigare introduktion hemma hos patienterna så att dessa kan vänja sig vid dispensern. Detta är en iakttagelse som gjorts även i samband med andra typer av välfärdsteknologi. I övrigt blev det tydligt att samarbetet mellan konsortiet, apoteket, Falck och kommunerna löper på i mycket positiv anda. Alla ser fram emot att skala upp ytterligare och i sommar gå in i evalueringsfasen.

Sverige

Vi för samtal med ett antal intressanta kommuner och målsättningen att starta ett pilotprojekt i Sverige 2019 står fast. Ett pilotprojekt i Sverige kommer att ge MedicPen goda möjligheter att skapa ett brohuvud in på den svenska marknaden.

MedicPen kommer att delta på Vitalis i Göteborg 21-23 maj i år. Vi kommer även i år att ställa ut i den särskilda konceptmiljön "Smarta hem och boenden". Vi kommer att ha ytan bredvid Telenta vilket innebär att vi tillsammans marknadsför Medimi®Smart. Besökarmålgruppen är alla som arbetar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, till exempel verksamhetschefer, strateger och socialchefer.

Lomma den 08 mars 2019

För mer information kontakta: MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted