MedicPens företrädesemission genomförd

Företrädesemissionen för MedicPen tecknades till 61,79 % och 80 % efter garantiåtaganden - och tecknades därmed till 15,76 MSEK. Det tillförda kapitalet kommer användas till investeringar i vidareutveckling och produktion av Medimi®Smart, marknadsförings- och försäljningsinsatser i Skandinavien, samt för att fortsätta introduktionen av Medimi®Smart i USA. Därutöver skall MedicPen använda emissionslikviden till att finansiera Bolagets behov av rörelsekapital.

- Förutsättningarna för MedicPen har aldrig varit bättre än nu. Det tillförda kapitalet ger bolaget möjlighet att genomföra den strategi styrelsen fattat beslut om och som kommer att möjliggöra för bolaget att nå det genombrott som vi förväntar oss under 2019 och 2020. Ett stort tack till alla er som tror på MedicPen, såväl nya som gamla aktieägare, säger Fredrik Westman, vd för MedicPen.

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 34 783 395 aktier till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 814 833,38 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 32 650 835 aktier med stöd av teckningsrätter och 2 132 560 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Garanterna fick teckna 10 253 747 aktier, motsvarande 29,48 % av det totala antalet tecknade aktier och ca 22,77% av sin garantiförbindelse. 

MedicPen kommer tillföras cirkaa 12,1 MSEK efter emissionskostnader på 3,7 MSEK.

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Rådgivare i samband med företrädesemissionen är Göteborg Corporate Finance.

Denna information är sådan information som MedicPen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 oktober 2018.

2018-10-31

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: fredrik.westman@medicpen.com

MedicPen AB ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted