Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi®Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi®Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 56 293 435 aktier.
 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de sin tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 8 571 428 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 10 - 26 oktober 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2018.
 • Avstämningsdag är 5 oktober 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 24 oktober 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 - 24 oktober 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 10 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.medicpen.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se.

Under emissionsperioden kommer MedicPen att presenteras på följande event:

 • 23 oktober Aktiespararnas Aktiedagen, Stockholm

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program och anmälan hittar du på www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: info@medicpen.com

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.


Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.MedicPen på Aktiedagen i Malmö den 26 september

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Malmö, onsdagen den 26 september 2018. Det kommer att finnas möjlighet för intresserade att se bolagets tablettdispenser Medimi®Smart.


MedicPen bjuder in aktieägare i Göteborg och Malmö

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Göteborg och Malmö. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


PRV har beviljat patent - skyddar MedicPens världsunika läkemedelsdispenser

Svenska Patent och Registreringsverket har meddelat att man avser att bevilja MedicPens ansökan om patent på bolagets läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Bolaget avser att lämna in fler ansökningar i syfte att skydda produkten i Sverige och på andra marknader.


MedicPen beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) - villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september - att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.


MedicPen bjuder in aktieägare

MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.


Halvårsrapport Q1-Q2 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Q1-Q2 2018

20180101 - 20180630 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 329 535 SEK (7 678 261 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.08 SEK (0,09 SEK)
 • Soliditeten per den 30 juni 2018 uppgick till 90% (82%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktierFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: