Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi®Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi®Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 56 293 435 aktier.
 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de sin tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 8 571 428 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 10 - 26 oktober 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2018.
 • Avstämningsdag är 5 oktober 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 24 oktober 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 - 24 oktober 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 10 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.medicpen.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se.

Under emissionsperioden kommer MedicPen att presenteras på följande event:

 • 23 oktober Aktiespararnas Aktiedagen, Stockholm

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program och anmälan hittar du på www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: info@medicpen.com

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär