Med anledning av uppköpserbjudande från Spintso International AB

Spintso International AB meddelade till marknaden sin avsikt om att förvärva hela MedClair AB (publ) av den 19 augusti 2020. Förvärvet var villkorat av bland annat att en bolagsstämma i Spintso International AB godkände affären. Mot bakgrund härav har styrelsen i MedClair AB tagit del av en överskådlig granskning av såväl Spintso International AB som MedClair AB. Styrelsen har inte funnit något avvikande som skulle vara ett hinder för affärens genomförande. Uppköpserbjudandet innebär att aktieägare i MedClair AB erbjuds 3 ersättningsaktier i Spintso International AB för varje 5 aktier som innehavs i MedClair AB. Ersättningsaktierna kommer att erläggas genom apportemission i Spintso International AB. Värdet på transaktionen uppgår till cirka 40 MSEK och ska ställas i paralitet med den senaste emissionen som genomfördes i MedClair AB om 48 öre per aktie. Genom uppköpserbjudandet från Spintso International AB kommer aktieägare i MedClair AB alltså att erhålla aktier i Spintso International AB (publ) som handlas på NGM SME som är likställt med en börsnotering/marknadsnotering.

Sammanfattningsvis vill styrelsen upplysa aktieägarna i MedClair AB (publ) att man ställer sig bakom uppköpserbjudandet från Spintso International AB (publ) och rekommenderar därför aktieägarna i MedClair AB (publ) att acceptera uppköpserbjudandet och därmed växla sina MedClair-aktier mot aktier i Spintso International AB.

Stockholm 2020-09-23

Styrelsen i MedClair AB (publ)

Mikael König, VD, MedClair AB (publ), Tfn: 070-4861798
E-post: mikael.konig@medclair.se

Nerladdningsbara filer
Årsredovisning 2019


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Kallelse till extrastämma i MedClair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted