MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter") offentliggjorde den 19 december 2019 att styrelsen beslutat om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 227 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Den 14 februari 2020 godkände den extra bolagsstämman i MaxFastigheter styrelsens beslut om Företrädesemissionen. MaxFastigheter meddelar idag, den 18 februari 2020, att prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på MaxFastigheters hemsida, www.maxfastigheter.se, samt på DNB:s hemsida www.dnb.se/emission. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

En sammanfattning av prospektet kommer att skickas per post till MaxFastigheters direktregistrerade aktieägare. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt all annan information relaterad till Företrädesemissionen finns tillgängligt på MaxFastigheters webbplats www.maxfastigheter.se. Anmälningssedlar för teckning med och utan stöd av uniträtter kommer att hållas tillgängliga på MaxFastigheters och DNB:s webbplats från och med teckningsperiodens första dag (20 februari 2020).

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 18 februari 2020 är registrerad aktieägare i MaxFastigheter äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie i MaxFastigheter som innehades på avstämningsdagen den 18 februari 2020 erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit. Teckningskursen är fastställd till 42,00 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Varje unit utgörs av:

 • En (1) efterställd hybridobligation med evig löptid, nominellt belopp om 42 SEK per obligation och en årlig kupongränta om 6,5 procent, samt
 • en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2027 med lösenpris 42 SEK och löptid på sju (7) år.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs MaxFastigheter cirka 227 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 8 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Investment AB Öresund och fonder förvaltade av PriorNilsson (PriorNilsson Realinvest, PriorNilsson Idea och Prior Sverige Aktiv), samt garantiåtaganden från Modelio Equity AB och Thuban Holding AB.

För att värdet av de erhållna uniträtterna inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 • utnyttja uniträtter för att teckna units senast den 4 mars 2020 enligt instruktioner; eller
 • sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 2 mars 2020.

Förväntad tidsplan för Företrädesemissionen
Teckningsperiod
20 februari - 4 mars 2020

Handel med uniträtter
20 februari - 2 mars 2020

Handel med BTU
20 februari - 16 mars 2020

Offentliggörande av slutligt utfall
6 mars 2020

Leverans av och handel i hybridobligationer och teckningsoptioner
26 mars 2020

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Eskilstuna den 18 februari 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. [16:30] CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i MaxFastigheter. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i MaxFastigheter kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs genom föreliggande pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller distribueras, vidarebefordras eller reproduceras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan åtgärd skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, hybridobligationer, Units, uniträtter eller betalda tecknade units i MaxFastigheter har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsoptioner, hybridobligationer, förlagslån, Units, uniträtter eller betalda tecknade units får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar MaxFastigheters aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nerladdningsbara filer
MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör utfallet i företrädesemissionen av units samt beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.


MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter") offentliggjorde den 19 december 2019 att styrelsen beslutat om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 227 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Den 14 februari 2020 godkände den extra bolagsstämman i MaxFastigheter styrelsens beslut om Företrädesemissionen. MaxFastigheter meddelar idag, den 18 februari 2020, att prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på MaxFastigheters hemsida, www.maxfastigheter.se, samt på DNB:s hemsida www.dnb.se/emission. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.
MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

 • Intäkterna ökade med 31 procent till 145 Mkr (111).
 • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 112 Mkr (80).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 57 Mkr (44) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 3,13 kr (3,00).
 • Periodens resultat ökade med 163 procent till 104 Mkr (40), en ökning från 2,72 till 5,70 kr per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,4 procent (7,0).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 315 Mkr (1 552) vilket innebär en ökning med 49 procent under 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär