Mavshack publicerar prospekt angående företrädesemission av units

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") kan idag meddela att prospektet angående vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen") har godkänts av Finansinspektionen (FI). Prospektet finns nu tillgängligt på Mavshacks hemsida, https://investor.mavshack.com/emissionen/. Prospektet finns även tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida hagberganeborn.se samt på Finansinspektionens hemsida fi.se. Teckningsperioden startar den 18 juni 2021 och avslutas den 2 juli 2021.

Erbjudandet i korthet:

Teckningsperiod: Emissionens teckningsperiod är från och med 18 juni 2021 till och med 2 juli 2021. Kostnad för deltagande: Erbjudandet är vederlagsfritt. Dvs. det utgår ingen kostnad för en tecknad unit.

Företrädare vid teckning av units

Erbjudandet riktar sig till de existerande aktieägarna i Mavshack vid avstämningsdagen den 16 juni 2021. Allmänheten kommer inte att erbjudas rätt att delta i Företrädesemissionen utan stöd av units.

Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 14 juni 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 15 juni 2021. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 16 juni 2021. Teckningstiden löper från och med den 18 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 juni 2021 till och med den 29 juni 2021.

Allmänheten ges inte möjlighet att teckna andelar i företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. Teckningsformulär för teckning av units kommer att finnas tillgängliga på Mavshacks och Hagberg & Aneborns Fondkommissions respektive webbplatser från och med den 18 juni 2021. Aktieägare, som på avstämningsdagen var direkt registrerade i Euroclear Sweden AB, får ett förtryckt tilldelningsformulär (som förklarar innehavet av unit rättigheter), ett prenumerationsformulär, en informationsmapp samt villkoren för nyemissionen. Aktieägare, vars innehav av aktier i Mavshack var bank- eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen, kommer att få en information och villkoren för företrädesemissionen.

Mavshacks aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tre (3) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:3. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Företrädesemissionen består av 319 788 322 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO2 samt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Mavshack inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie för TO 2 och 0,44 SEK per aktie för TO 3.

Nyttjandeperioden för teckningsoption av serie TO 2 är mellan den 7-21 maj 2022 och för teckningsoption av serie TO 3 mellan den 3-17 maj 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner TO 2 och TO 3 inklusive den riktade unitemissionen som redan genomförts) kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med maximalt 1 159 576 645 aktier vilket innebär en utspädning om 55 procent.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO 3 på Nasdaq First North Growth Market Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08-12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se

Axfood använder Mavshack Studio

Axfood samlar varje år sina leverantörer för kommunicera de övergripande affärssatsningar och fokusområdena samt för att vårda och stärka leverantörsrelationer. En kommunikativ ambition är att tydliggöra Axfoods profil som ledande i livsmedelsbranschens utveckling när det kommer till att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat.


Missing People sänder "En dag för anhöriga" från Mavshack Studio

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.


Mavshacks nya försäljningschef för liveshopping börjar idag

Anna Galaz börjar jobba som försäljningschef för Mavshack Liveshopping idag. Anna har mångårig erfarenhet av ledarskap inom sälj och marknadsföring för flera starka varumärken. Några som kan nämnas är Himla, Elodie Details samt Stinaa.J. Anna kommer bygga upp teamet kring liveshoppingförsäljning på kontoret i Stockholm.

Kvartalsrapport 2

Kvartal 2 2021

  • Nettoomsättning för kvartal två 10,7 (6,8) MSEK. *
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 20,3 (7,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK (EBIT).*
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK (EBITDA).*
  • Rörelsens kostnader uppgick till -29,2 (-11,5) MSEK.*

* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.


Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted