Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.30 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2022, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 8 november 2022, per post till Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 november 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 11 651 121 kronor i syfte att förbättra bolagets egna kapital genom att minskningen av aktiekapitalet genomförs för att täcka förluster. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med ytterligare 20 772 411,5714 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning. Beslutet förutsätter Bolagsverkets tillstånd.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 7-8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. 

Fullmaktsformulär kommer från och med den 31 oktober 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mavshack.se.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 1 319 736 418 aktier och röster.

Stockholm i oktober 2022
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen
Mavshack lanserar gratis filmtjänst - Mavshack Zero

Mavshack lanserar idag en helt gratis filmtjänst för filmintresserade på den nordiska marknaden, Mavshack Zero (www.mavzero.com)


Mavshack genomför riktad emission för kvittning av existerande skulder

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 9 370 000 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,025 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen 1- 15 november har varit 0,0228 vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 9,8 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 374 800 000 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 28,4 %.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 14 november 2022, kl 10.30. Totalt var 338 136 307 röster av 1 319 736 418 (25,62 %) närvarande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted