Utökat borrprogram över Kallmora-fälten

Efter att tagit del av preliminär rapport från höstens IP mätningar på den östra anomalin inom Kallmora, rekommenderas Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") att utöka borrprogrammets omfattning till att även omfatta den östra anomalin av Kallmora-fältet.

Styrelsen har mot bakgrund härav beslutat att utöka det tidigare borrprogrammet som omfattade fem borrhål inom den västra anomalin, till att även omfatta fem borrhål inom den östradelen av anomalin. Det nu beslutade borrprogrammet om tio borrhål, motsvarar ett totalt antal borrmeter om ca 1300 meter och varje hål borras med cirka 100 meters mellanrum. Ett samlat resultat från tidigare mätningar på området indikerar starkt på att den västra delen av anomalin kan vara sammanhängande med den östra anomalin. Data från såväl SGU, tidigare borrprogram som egna IP mätningar visar starkt på att anomalin skulle vara sammanhängande, med endast ett fåtal avbrott.

För säkra upp området ytterligare, har Bolaget lämnat in ytterligare en kompletterande ansökan om undersökningstillstånd nordöst om det nuvarande Kallmora-fältet. Den kompletterande ansökan ger Bolaget möjlighet att följa upp satelliter till huvudanomalin, vid äventyr att anomalins storlek är än större än vad man tidigare misstänkt.

I maj 2021 genomförde Bolaget ett borrhål på den östra- och ett borrhål på den västradelen av anomalin. Vid analys av borrkärnorna noterades halter av koppar upp till 0,73 %, bly upp till 13,75 %, zink upp till 6,61 %, järn upp till 33% samt flertalet sällsynta jordartsmetaller. Det är styrelsens bedömning att de halter som hitintills är uppmätta är av sådana halter att samtliga bedöms vara kommersiellt utvinningsbara. Den grundaste fyndigheten har uppmätts redan direkt under jordlagret, dvs cirka 4 meter under markytan och den djupaste fyndigheten går djupare än 150 meters djup (anomalin fortsätter djupare än vad Bolagets mätinstrument hitintills tekniskt har haft möjlighet att mäta). Fyndigheten är därav att betrakta som mycket intressant.

Nästa steg i processen blir därför att upphandla hela borrprogrammet som förväntas att ske under april - maj 2022, dvs så snart som kärlen har lämnat marken.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:
"Det är mycket glädjande att vi nu kan utöka vårt borrprogram och borra hela 1 300 meter. Resultatet från borrningarna kommer att kunna ligga till grund för en preliminär malmberäkning från oberoende expertis."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Rikligt med zink och bly i tredje borrhålet på Kallmora

Tredje borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 avslutades på 70,65 meter. Flera intressanta zoner påträffades varav en med rikligt med zink och bly.


Andra borrningen avslutades på 83,35 meter

Det andra borrhålet i borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 är nu färdigborrat. Hålet borrades till 83,35 meter och flera zoner med mineraler påträffades.


Första borrhålet avslutades på 76,5 meter

Det första borrhålet i denna borrkampanj är nu färdigborrat. Hålet borrades till 76,5 meter och flera zoner med mineraler påträffades.


Borrkampanjen på Kallmora har påbörjats

Borrkampanjen på Kallmora omfattar fem hål om totalt 400 meter på den västra anomalin.


Holmasjön Prospektering AB bekräftar borrstart på Kallmorafältet

Holmasjön Prospektering AB har fått bekräftat av borrentreprenören att borrstart om fem borrningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 påbörjas den 30'e maj.Holmasjön Prospektering AB har upphandlat borrtjänster för borrningarna på Kallmora med planerad borrstart i maj månad

Bolaget har upphandlat borrtjänster för att undersöka utsträckningen på västra anomalin inom Kallmora som innehöll 13,75% bly samt 6,61% zink vid förra årets borrkampanj. Holmasjön Prospektering AB har redan ansökt om de tillstånd som krävs.


Holmasjön Prospektering AB har lämnat in en arbetsplan för att utreda utsträckningen av en I.P. anomali inom Kallmorafältet

En arbetsplan har lämnats in till Bergsstaten samt markägare för att informera om I.P. mätning på undersökningstillstånd Långgruvan Norra för att följa upp en elektrisk I.P. anomali som förra året påträffades på angränsande Kallmora nr 3.


Holmasjön Prospektering AB erhåller ytterligare undersökningstillstånd vid Kallmorafältet

Det nya undersökningstillståndet, Långgruvan Norra är belägen i Kallmorafältets nordöstra del. Geofysiska undersökningar från 2021 indikerar att Långgruvan Norra är en förlängning av redan påvisade anomalier.


Holmasjön Prospektering AB erhåller nytt undersökningstillstånd som kan leda till ytterligare borrningar på Kallmorafältet

Detta undersökningstillstånd kan vara en potentiell fortsättning på den västra anomalin från undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Den västra anomalin prov borrades i maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted