Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2021

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har verksamheten varit koncentrerad runt att förädla dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB, innefattande en helt ny grafisk profil, ökat synligheten samt omfattande prospekteringsverksamhet. Verksamheten inom dotterbolaget har utvecklats positivt under räkenskapsåret. Styrelsen har valt att genomföra en nedskrivning av aktierna i Petrotarg AB (publ) med 8 MSEK, från 10 MSEK till 2 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att det bokförda värdet motsvarar det verkliga värdet. Styrelsen har avyttrat sin aktiepost i MadClair Invest AB (publ) med en mindre vinst. Likviditeten har till största del används till att betala "gamla surdegar" såsom en skatteskuld och övriga externa skulder. Kvarvarande likviditet har tillskjutits dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB och har i sin helhet använts för prospekteringskostnader.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets avslut

Prospekteringsverksamheten i Holmasjön Prospektering AB har löpt på efter räkenskapsårets slut. Under 2021 genomfördes två borrningar på fält och sommaren 2022 utfördes ytterligare fem borrningar på fält. Borrkärnorna är skickade på analys och styrelsen har goda förhoppningar gör dess resultat. Under första kvartalet 2022 utbröt krig i Ukraina, vilket har förändrat förutsättningarna på marknaden. Det är styrelsens tro att prospekteringsbolag och råvaror generellt kommer gynnas på såväl kort som lång sikt med rådande omvärldsoro. Energipriserna har skjutit i höjden och intressebolaget Petrotarg AB (publ) utvärderar att avyttra sina amerikanska olje- och gastillgångar.

Masify Capital AB

Floragatan 8

114 32, Stockholm

[email protected] 

https://www.masify.se/ 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential.

Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.


Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023.

Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.

77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys

55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.


Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly

Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.


ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma onsdagen den 2 november 2022 kl. 10.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted