Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2019

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Bolaget genomförde en kontantemission om sammanlagt 2 714 292 nya aktier av serie B. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,15 öre per aktie och emissionen inbringade sammanlagt 407 143, 80 kr före emissionskostnader. Underräkenskapsåret har Bolaget förlorat en långdragen skatteprocess i Kammarrätten. Detta har medfört att styrelsen kostnadsfört samtliga skattefordringar, innebärande en negativ resultatseffekt om 2 185 244 kr.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets avslut

Spintso International AB (publ) lämnade under hösten 2020 ett uppköpserbjudande till aktieägarna i MedClair AB (publ). Bolaget accepterade uppköpserbjudandet och erhöll som vederlag 6 000 000 stamaktier i Spintso International AB (publ). Spintso handlas på NGM och värdet i oktober 2020 uppgår till cirka 16,2 MSEK. Bolaget aviserade den 24 september 2020 sin avsikt att förvärva 85,2% av aktierna i Holmasjön Prospektering AB för sammanlagd köpeskilling 24 miljoner kronor. Förvärvet är föreslaget att finansieras genom en riktad kvittningsemission till säljarna om sammanlagt 160 miljoner aktier aktier av serie B till en teckningskurs om 15 öre per aktie.

Masify Capital AB

Andreas Borg, Styrelseordförande,

[email protected]

+46 (0)76 - 185 84 70

www.masify.se 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential.

Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.


Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023.

Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.

77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys

55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.


Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly

Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.


ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma onsdagen den 2 november 2022 kl. 10.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted