Aktieägarna i Masify Capital AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 september 2021

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 september 2021, eller så snart utfallet av poströsterna är slutgiltigt sammanställt.

A. ANMÄLLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels senast den 20 september 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla senast den 24 september 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Masify Capital AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.masify.se och kan även begäras via e-post [email protected] Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Masify Capital AB (publ), c/o Holmasjön Prospektering AB, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, eller via e-post till [email protected] Ifyllt formulär ska vara Masify tillhanda senast den 24 september 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets IR-hemsida www.masify.se eller kan beställas via e-post [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en justeringsperson

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Val av:

a) Styrelseledamöter

b) Revisor

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

10. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Andreas Borg väljs till ordförande för stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3 - Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Ulrich Andersson justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvodera styrelsen med sammanlagt 225 tSEK, varvid till styrelsens ordförande ska utgå ett arvode om 90 tSEK/år och till styrelsens övriga ledamöter ska det utgå ett arvode vardera om 45 tSEK/år. Arvode till revisor föreslås utgå med godkänd löpande räkning.

Punkt 6 - Förslag till val av styrelseledamöter och revisor

a) Till styrelse föreslås följande personer: Andreas Borg (omval), Carl-Adam Andersson (omval), Ulrich Andersson (omval) och Lars-Göran Larsson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås Andreas Borg.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.masify.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Masify Capital AB (publ), "Årsstämma", c/o Holmasjön Prospektering AB, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping eller via e-post till [email protected], senast måndagen den 20 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.masify.se, onsdagen den 23 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i augusti 2021

Styrelsen i Masify Capital AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Andreas Borg, Styrelseordförande, [email protected]

Andreas Borg, Styrelseordförande,

[email protected]

+46 (0) 76 - 185 84 70

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Nerladdningsbara filer

Holmasjön Prospektering AB ansöker om ytterligare undersökningstillstånd nordöst om Kallmora

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd nordöst om det befintliga undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Syftet med ansökan är att kunna följa upp den I.P. anomali som Bolaget uppmätte vid Långgruvan, den nordöstra delen av Kallmora.


Flera omfattande I.P. anomalier har uppmätts på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Inom den östra delen av undersökningstillstånd Kallmora nr 3 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") utfört en elektrisk I.P. mätning. Inom detta område har bolaget identifierat minst tre I.P. anomalier varav en där bolaget borrade ett hål (0,73% koppar, 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller) i maj 2021.


Kommuniké från årsstämma 28 september 2021

Masify Capital AB (publ) årsstämma hölls i Stockholm den 28 september 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


Holmasjön Prospektering AB har erhållit svar från extern expertis (second opinion) gällande undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har erhållit svar från extern expertis s.k. second opinion gällande tolkning av I.P. mätning samt placering av framtida borrhål inom den västra anomalin. I maj 2021 borrades ett hål på anomalin som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB planerar för kommande borrprogram vid undersökningstillståndet i Kallmora

Efter I.P. mätning på västra delen av Kallmora i juli 2021 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") av extern expertis, blivit rekommenderade ytterligare fyra nya borrplatser inom anomalin. I maj 2021 genomfördes borrningar inom samma anomali, som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB har beslutat om ett arbetsprogram på Kleva nr 3

Holmasjön Prospektering AB har tagit fram ett arbetsprogram för Kleva nr 3. Arbetsprogrammet består av elektrisk I.P. mätning på Kleva för att undersöka om I.P. anomalin på östra delen av undersökningstillstånd Holmasjön fortsätter till Kleva gruva.Holmasjön Prospektering AB stoppar tillfälligt I.P. mätning på Kallmora nr 3 på grund av extremväder

Holmasjön Prospektering AB pausar andra fasen av I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 på grund av extremväder med mycket stora regnmängder och översvämningar i Dalarna och Gävleborgs län.


Holmasjön Prospektering AB har påbörjat andra etappen I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 33 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.


Uppdatering av undersökningstillstånd Kleva nr 3

Inom undersökningstillstånd Kleva nr 3 ligger den nedlagda Kleva gruva där det brutits koppar, nickel samt kobolt. Holmasjön Prospektering AB har även mätt upp en två kilometer lång magnetisk anomali som sträcker sig västerut från gruvan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted