Bokslutskommuniké 2018

(Mangold pressmeddelande tidigare idag bokslutskommunikén för 2018. I pressmeddelandet saknades sektionen "Om Mangold" med rätt hänvisning till Certified adviser och likviditetsgarant. Detta återfinns nu nedan i detta pressmeddelande.)

Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

  • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
  • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Oktober - december
Rörelsens intäkter 40,2 (37,8) mkr
Resultat före skatt 5,5 (3,9) mkr
Resultat per aktie 7,3 (6,1) kr
Eget kapital per aktie 197,7 (176,8) kr

Januari - december
Rörelsens intäkter 134,7 (138,6) mkr
Resultat före skatt 13,2 (16,1) mkr
Resultat per aktie 23,16 (26,18) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Q4 har varit ett mycket utmanande kvartal. Mangolds verksamhet har präglats av en sjunkande börs och en omvärld med stor politisk osäkerhet. Under dessa bistra förutsättningar har vi levererat ett bra kvartal, både intäkter och resultat överstiger föregående år.

Kostnaderna på Private Banking fortsätter att sjunka efter de åtgärder som genomförts under 2018 och kommer att ge fullt genomslag 2019. Vi har under 2018 ökat andelen räntebärande förvaltning vilket trots en sjunkande börs gett bra avkastning till kunderna, detta bidrar också till en stabilare intäktsbas. Den planerade ökningen av antalet anknutna ombud har i allt väsentligt genomförts, liksom en serie av marknadsinriktade aktiviteter. Under Q4 2018 passerade vi 10,000 depåer och vi ser ett fortsatt stabilt kundinflöde.

Inom Investment Banking har tyngdpunkten tydligt förflyttats till företrädesemissioner och M&A, medan aktiviteten inom introduktioner har avmattats. Såväl intäkter som resultat för detta segment är avsevärt bättre än Q4 föregående år, vilket får anses som ett styrketecken givet den försvagade marknaden.

I maj 2018 förvärvade Mangold 25% av Ress Capital AB, förvaltare av en AIF-fond inriktad mot förvaltning av livförsäkringar på den amerikanska marknaden. Ress Capital förvaltar nu en portfölj på 117 musd och avkastningen för andelsägarna, uppgick till 9,91%.

Mangolds andra intressebolag, Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF"), uppvisar en kraftig tillväxt: det förvaltade kapitalet i bolagets första fond har vuxit från 1,2 mdr för ett år sedan till knappt 3,0 mdr. Andelsägarna i fonden har erhållit en avkastning om 7,02%.

Intressebolagens bokförda värde vid årets utgång uppgår till 14,7 (2,9) mkr, och resultatandelen för 2018 utgör 3,7 (1,5) mkr.

När det gäller bolagsinterna frågor, tog arbetet kring anpassning till GDPR en hel del resurser i anspråk men kunde slutföras i tid och enligt plan. Den nyligen avslutade fusionen mellan Mangold KF AB och Mangold Fondkommission AB innebär en besparing av administrativa resurser. Arbetet med att förbättra intern styrning och kontroll fortsätter, bl.a. med en ny CFO på plats sedan årsskiftet.

Den avsevärt förbättrade finansiella ställningen medger fortsatt expansion av Mangolds verksamhet. Vi ser fram emot 2019 med tillförsikt, det något osäkra marknadsläget till trots, och planerar för tillväxt med bibehållen lönsamhet.

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma 10 april 2019
Delårsrapport kvartal 1 2019 24 april 2019
Delårsrapport kvartal 2 2019 17 juli 2019
Delårsrapport kvartal 3 2019 16 oktober 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 30 januari 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Maria Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 CET den 30 januari 2019.

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2021Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted