Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mangold Delårsrapport Q3 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr

VD Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

För det andra året i rad presenterar vi rekordsiffror för det tredje kvartalet. Både resultat och intäkter har stigit kraftigt jämfört med samma period föregående år. Vi har en bra lönsamhet och vi har aldrig under något kvartal tidigare genomfört så många transaktioner som under den här perioden.

Redan under det andra kvartalet märkte vi att den oro som coronapandemin skapade på marknaderna under årets inledning började dämpas och att osäkerheten minskade hos investerare. Den utvecklingen har därefter fortsatt. Den ökade aktiviteten kan delvis förklaras med att de stora centralbanksstimulanserna, som fört in nytt kapital till de finansiella systemen, göder det undertryckta efterfrågeläge som präglat våren och inger mod till att återigen investera.

Inom Investment Banking har vi haft många dialoger med bolag som ser dagens läge som ett bra tillfälle att ta in kapital och utveckla sina bolag. Segmentets intäkter och resultat har under kvartalet ökat med nästan 30 procent jämfört med föregående år. Flera av de bolag vi hjälper är verksamma inom medicinteknik, läkemedelsforskning och grönteknik och bygger sina affärsidéer på innovativa möjligheter att lösa morgondagens utmaningar. Det är både engagerande och spännande för oss att se hur viktig hållbarhetsaspekten blir för samhällsekonomin när den nu ska få fart efter coronakrisen, en utveckling vi välkomnar och mer än gärna bidrar till.

Vi är också nöjda med den utveckling Private Banking visar under kvartalet. Resultatet för segmentet har vänt till en vinst och intäkterna är starkare jämfört med föregående år. Riskaptiten har ökat och osäkerheten har minskat hos kunderna vilket ger ett högt tryck på värdepappershandeln.

Även om vi just nu har en stark utveckling så är visibiliteten i marknaden dålig. Bakslag för den ekonomiska återhämtningen i stort kan fortfarande komma från coronapandemins utveckling samt från bland annat utgången i det amerikanska presidentvalet.

Vår nuvarande lönsamhet ger oss återigen utrymme för investeringar. Vi har börjat anställa igen efter vårens personalneddragningar och vi har tagit upp utvecklingsprojekt som vi satte på is när coronapandemin slog till. Vårt kostnadsbesparingsprogram löper på bra och vi har ett mer effektivt kostnadsutnyttjande. Även våra intressebolag utvecklas stabilt. Sammantaget ser vi fortsatt med en försiktig optimism på framtiden.

Väsentliga händelser under perioden

Mangold fick i slutet av augusti godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 mkr av Förlagslån ISIN SE0008405872 och återköpet genomfördes den 1:a september. Lånet uppgår till 18,4 mkr med en ram på 40,0 mkr. Syftet med återköpet är att stärka Mangolds finansiella ställning genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Förlagslånet är utgivet 2016 och är sedan februari 2019 noterat på Nasdaq First North Bond Market.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 4, 2020 publiceras 27 januari 2021 Delårsrapport kvartal 1, 2021 publiceras 21 april 2021 Delårsrapport kvartal 2, 2021 publiceras 16 juli 2021

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 14 oktober 2020

Per Åhlgren

Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv

VD

Birgit Köster Hoffmann

Styrelseledamot

Peter Serlachius

Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Stockholm, 14 oktober 2020

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.20 CEST den 14 oktober 2020. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på www.mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2023


Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted