Mangold Delårsrapport Q2 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni

VD Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Utvecklingen under det andra kvartalet har överträffat våra förväntningar. Siffrorna för perioden är Mangolds bästa någonsin för ett kvartal och juni den starkaste månaden i bolagets historia, och detta trots en väldigt skakig omvärld. Vi hade planerat för en längre tid med minskad aktivitet och ovisshet på grund av coronapandemin men återhämtningen inom nästan alla delar av vår affärsverksamhet har gått snabbare än väntat och vi ser ett visst mått av uppdämt behov hos kunderna, främst på kapitalanskaffningssidan.

Ett mer gynnsamt affärsklimat är tillbaka och det kostnadseffektiviseringsprogram vi initierade under det första kvartalet har börjat ge effekt. Dock ser vi att de genomförda personalneddragningarna till viss del håller tillbaka verksamheten då trycket på nya affärer successivt ökar. Men vårt generella kostnadsfokus ger oss bättre flexibilitet när vi behöver accelerera upp igen.

Investment Banking redovisar ett rekordkvartal där intäkterna ökat med över 90 procent jämfört med samma period föregående år. Kvartalet har inneburit en intensifierad försäljningsaktivitet med många kunddiskussioner igång och ökat antal uppdrag. Vi har varit finansiell rådgivare i ett tiotal emissioner där nästan samtliga har fulltecknats eller till och med övertecknats.

Inom Private Banking har intäkterna däremot minskat jämfört med föregående år, men siffrorna för juni visar på en ökad aktivitet. Vi har också lanserat ett nytt spännande samarbete med försäkringsförmedlaren Kaptena AB som syftar till ett mer effektivt ägarskap i onoterade värdepapper vilket vi ser som ett bra komplement till vårt befintliga utbud av tjänster.

För våra intressebolag som alla har alternativa investeringsformer som inriktning har utvecklingen varit fortsatt stabil. Alla bolagens fonder visar positiv avkastning för det första halvåret och ökat förvaltat kapital. Under kvartalet har vi också förvärvat ytterligare aktier i Skandinaviska Kreditfonden och vårt aktieinnehav uppgår nu till 27,5 procent från tidigare 24,5 procent.

Vi ser med försiktig optimism på framtiden. Även om vi upplever en bra kundaktivitet just nu så finns det orosmoln kring en eventuell andra smittvåg och den ekonomiska återhämtningen överlag. Samtidigt känner vi oss förvissa om att vi anpassat verksamheten på ett bra sätt. Vår starka finansiella ställning har vi som en trygg grund och vår organisation känns robust och redo för att möta en växande efterfråga. Vi upplever en stark kämparanda hos våra medarbetare och är tillfreds med hur vi tillsammans tagit oss igenom denna tuffa period.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:50 CEST den 15 juli 2020.

Kommande rapporttillfälle: Delårsrapport kvartal 3 2020 14 oktober 2020

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 15 juli 2020

Per Åhlgren Per-Anders Tammerlöv

Styrelseordförande VD

Birgit Köster Hoffmann Peter Serlachius

Styrelseledamot Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted