Delårsrapport Q2 2019

Highlights april-juni

  • Intäkterna uppgick till 37,6 (44,2) mkr
  • Resultat före skatt 3,4 (8,9) mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 5,7 (18,3) kr
  • Antal transaktioner 44 588 (23 747)

Januari - juni

  • Intäkterna uppgick till 72,1 (74,5) mkr
  • Resultat före skatt 6,7 (9,7) mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 10,6 (19,7) kr
  • Eget Kapital uppgår till 94,7 (87,9) mkr
  • Eget Kapital per aktie uppgår till 207,3 (195,2) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Aktiviteten inom alla affärsområden på Mangold har fortsatt på en hög nivå under det andra kvartalet med ett rekord i antal transaktioner - en nästan fördubbling jämfört med samma period i fjol. Nya tjänster och produkter, bland annat handel i certifikat som följer värdeutvecklingen i kryptovalutor och vår högutdelande aktieportfölj, bidrar till högre aktivitet hos kunderna, vilket också avspeglas i en rejäl ökning av inlåning från allmänheten. Ökade marknadsinsatser under året bidrar också till ett stort intag av nya kunder.

Under perioden har gapet i intäkter mellan segmenten Investment Banking och Private Banking fortsatt att minska, dels beroende på tuffa jämförelsetal för det förstnämnda och dels på grund av att Private Banking fortsätter sin positiva trend med goda intäktsflöden. Dock nådde inte riktigt segmentet svarta siffror för kvartalet.

Efter en säsongsmässig svag början på året har antalet transaktioner inom Investment Bankings affärsområde Corporate Finance successivt ökat och var vid det andra kvartalets utgång på en hög nivå, med fortsatt högt tryck på företrädesemissioner utifrån rådande marknadsförutsättningar. Med tanke på affärsområdets tuffa jämförelsetal, beroende av en extraordinär intäkt, är vi nöjda med utvecklingen. Pipelinen inför tredje kvartalet är starkare än vad den var inför samma period i fjol. Investment Bankings nystartade tjänst Insight - som erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser till små och medelstora företag - har sedan lanseringen i januari arbetat upp en bra kundbas och har nu tio löpande uppdrag. I juni lanserades insight.mangold.se, en webbplattform för bland annat analyser och vd-intervjuer. Inom Investment Bankings andra affärsområden har utvecklingen varit stabil och enligt förväntningarna.

Inom Private Banking har kvartalet inneburit många bra affärer. Både inflöde av nya kunder och återkommande intäkter har varit på en tillfredsställande nivå och kapitalet under administration har ökat med 4,2 miljarder kronor vid utgången av kvartalet jämfört med samma period i fjol. Utvecklingen för de nya ombud och återförsäljare som tillkommit under året har också varit positiv. Affärsområdet Värdepappershandel sticker ut med en stark tillväxt där courtageintäkterna ökat kraftigt.

Mangolds intressebolag Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF") och Resscapital har fortsatt utvecklats väl under kvartalet. Det förvaltade kapitalet i SKF:s fond Scandinavian Credit Fund 1 är uppe i 3,7 miljarder kronor och avkastningen för andelsägarna i fonden uppgick per sista juni till 2,3 procent. Fondförmögenheten i Resscapitals fond Ress Life Investments uppgår nu till 147,8 miljoner dollar och här har avkastningen i år hittills varit 4,3 procent.

Mangold har även ingått avtal om förvärv av 25 procent i QQM Fund Management, som, efter Finansinspektionens godkännande, kommer att bli Mangolds tredje intressebolag. Förvärvet är ytterligare ett steg i att bredda vår produktportfölj.  QQM:s förvaltade kapital uppgår till 310 miljoner kronor och avkastningen för fondandelsägarna i QQM Equity Hedge uppgick till 9,0 procent per den 15 juli. Mangold ser med tillförsikt på framtiden och vi förväntar oss en stabil tillväxt och lönsamhet under resten av året.

Årsstämman den 10 april 2019 fattade beslut om att lämna en utdelning om 4,63 SEK per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Detta motsvarar en total utdelning om 2,1 miljoner kronor, vilket är i enlighet med Mangolds utdelningspolicy. Årsredovisningen publicerades den 20 mars 2019.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport kvartal 3 2019 16 oktober 2019
Delårsrapport kvartal 4 2019 29 januari 2020

Stockholm den 17 juli 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Birgit Beyer
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:55 CEST den 17 juli 2019.

Rapporten har varit föremål föröversiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2021Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted