Delårsrapport Q2 2018

  • Resultat efter skatt uppgår till 8,2 (5,8) mkr 
  • Resultat per aktier uppgår till 18,34 (12,82) kr 
  • Intäkterna uppgick till 44,2 (44,8) mkr 

April - Juni

Rörelsens intäkter 44,2 (44,8) mkr
Resultat före skatt 8,9 (7,5) mkr
Resultat per aktie 18,34 (12,82) kr
Eget kapital per aktie 195,28 (170,41) kr
Tillgångar under förvaltning 10 028 (4 615) mkr

Januari - Juni

Rörelsens intäkter 74,5 (76,9) mkr
Resultat före skatt 9,7 (11,9) mkr
Resultat per aktie 19,60 (19,84) kr 

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Årets andra kvartal utvecklades väl. Kvartalet inleddes någon avvaktande men har successivt förbättrats och transaktionsviljan har varit hög inom båda segmenten, även om transaktioner ibland dragit ut på tiden. Tillströmningen av kunder har varit fortsatt hög inom samtliga delar. Vid utgången hade vi totalt 9 016 (7 332) depåer. Det första halvårets fina avslutning, och goda aktivitet, indikerar goda möjligheter till en bra inledning av kommande kvartal.

Investment Banking har haft ett starkt kvartal och första halvår. Stora delar av verksamheten har utvecklats väl med stort inflöde av nya transaktioner. Corporate Finance har märkt av längre ledtider vid genomförandet av transaktioner, men har trots det genomfört flertalet framgångsrika transaktioner inom såväl Equity Capital Market som Debt Capital Market. Aktiviteten inom Emissionstjänster är fortsatt hög och affärsområdet har historiskt höga intäkter för såväl kvartalet som halvåret. Market Making har befäst sin position som en av marknadsledarna inom sitt segment med en fortsatt hög marknadsandel. Synergierna mellan segmenten har ökat vilket förväntas generera ytterligare intäkter.

Private Banking har haft ett kvartal som kännetecknats av effektiviseringar och omorganisation, vilket har lett till något sjunkande intäkter. Inom Distribution har arbetet med nya anknutna ombud fortsatt, där ett par nya ombud tillkommit under kvartalet och det förs dialog med flera intressanta bolag. Värdepappershandel har haft en hög aktivitet med många genomförda avslut. Kapitalrådgivningen har haft något ökande intäkter som ett led av den omorganisation som skett och de sista kostnaderna kopplat till detta har kostnadsförts under kvartalet.

Under kvartalet har arbetet med GDPR löpt på enligt plan, och när GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 var Mangold väl förberedda. Arbetet med GDPR har inneburit vissa förändringar för verksamheten och har således tagit fokus från affären, men Mangold har stärkts av erfarenheten och ser möjligheter framgent. Arbetet med IDD har tagit fart under kvartalet, och trots att IDD inte påverkar Mangold i lika stor omfattning som Mifid2 läggs mycket energi även på detta regelverk.

Under kvartalet har flera av Mangolds innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt. Under 2018 har de förvaltade tillgångarna i SCF fortsatt växa i oförändrad takt och per kvartalets utgång uppgick de till drygt 2,0 mdr. Mangold tror på fortsatt tillväxt av SCF under kommande kvartal, med ett gott resultattillskott. Mangold har under kvartalet förvärvat 25 procent av RessCapital AB (Ress), och konsoliderar sin ägarandel från 1 juni 2018. Flera av Mangolds övriga innehav har också uppvisat god utveckling under året, vilket gör att förväntningarna på resterande 2018 är höga. 

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport kvartal 3 2018 17 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 30 januari 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 18 juli 2018 

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv 
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot 

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör 

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl 11:10.

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2008:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se och Pareto Securities är likviditetsgarant. 

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted