Delårsrapport Q2 2017

  • Resultat före skatt ökade till 7,5 (0,9) mkr
  • Intäkterna för kvartalet ökade med 80 procent till 44,8 (24,9) mkr
  • Antal depåkunder ökade med 26 procent till 7 332 (5 801) st

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Marknadsklimatet har varit fortsatt gott under kvartalet med en hög transaktionsvilja och en god utveckling på börsen. Under perioden har inflödet av nya depåkunder varit högt och uppgick per sista juni till 7 332 (5 801) st, vilket är en tillväxt om drygt 26 procent. Tillgångarna under förvaltning har ökat sedan föregående år med 2 procent till 4 615 (4 519) mkr.

Under kvartalet har Private Banking fortsatt att utvecklas enligt plan, kunderbjudandet har breddats samtidigt som organisationen har effektiviserats. Strukturerade Investeringar har under perioden ökat volymerna och arbetet fortsätter med att attrahera fler anknutna ombud. Pension- och Kapitalrådgivning har effektiviserat organisationen för att öka leveransen, vilket förväntas slå igenom under kommande kvartal. Värdepappershandel upplever en hög transaktionsvilja och efterfrågan på värdepapperskrediter.

Aktiviteten inom Investment Banking är fortsatt hög. Under kvartalet har flera Equity Capital Markets (ECM) och Debt Capital Markets (DCM) transaktioner genomförts med stor efterfrågan och goda resultat. Orderboken för Investment Banking är fortsatt god och lovar gott inför årets andra halvår. Antal uppdrag på Market Making uppgick per sista mars till 74 (56) st.

Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 3 2017 19 oktober 2017

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 20 juli 2017

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl 07:45.

Om Mangold

Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två Segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted