Delårsrapport januari-mars 2020

· Rörelsens intäkter 34,3 (34,5) mkr

· Eget kapital 102,8 (94,2) mkr

· Resultat före skatt 0,2 (3,4) mkr

· Antal transaktioner 46 052 (28 996)

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode 1,3 (0,9) mdr kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Årets första kvartal har varit utmanande för oss. I början såg vi en efterfråga i linje med den som var under slutet på 2019, men så snart en oro över coronavirusets spridning i Kina började gro under andra halvan av januari märkte vi att kunder och investerare blev mer och mer avvaktande, till att i mitten av mars tvärbromsa i aktivitet.

Effekterna av världens ansträngningar att förhindra coronavirusets smittspridning har varit minst sagt svåra att förutspå. Vi har sett en extrem turbulens på de finansiella marknaderna runt om i världen, en rekordhög volatilitet och exceptionella finans- och penningpolitiska stimulanser. Mangold faller fort in i en sådan här nedåtgående spiral av avtagande aktivitet som vi sett den senaste tiden, men vi brukar också vara tidiga ut när det sedan vänder.

Vi har varit snabba på att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer och näst efter våra anställdas och kunders hälsa är fokus nu på att säkerställa en stabil väg framåt för bolaget. Läget som råder, med oroliga börser, återhållsamhet och minskad vilja till investeringar från konsumenter och företag, innebär såklart en stor osäkerhet. Därför har ledningen initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram för att anpassa bolagets kostnader mot en förväntad lägre intäktsnivå. Programmet väntas ge kostnadsreduceringar om cirka 16 mkr per år med full effekt under årets andra hälft. Programmet innebär bland annat varsel av personal, uppsägning av tim- och provanställningar samt ökad arbetskraftsflexibilitet.

I det rådande marknadsläget har Investment Banking ändå genomfört ett antal emissioner, även om de är mindre till storlek och blir tecknade till en lägre grad än vad vi hade förväntat oss före coronakrisen. Trots en utmanande marknad har vi även agerat finansiell rådgivare vid en börsnotering. Inom Private Banking har kunderna visat ett stort intresse för att se över sina investeringar.

Samtliga av Mangolds intressebolags fonder har hittills i år utvecklats positivt och därmed åt andra hållet jämfört med de flesta finansiella marknader. Det ger stöd till vår strategi att förvärva alternativa investeringsförvaltare för en bredare och mer riskdiversifierad produktportfölj som står sig över tid.

Vi kan ännu inte se alla konsekvenser av coronakrisen. Framtiden kommer att vara oviss ett tag med låg visibilitet. Coronaviruset kommer vi sannolikt behöva leva med en lång tid framöver, även om det inte kommer leda till lika oväntade och drastiska konsekvenser. Därför känns den starka finansiella ställning vi har som en trygghet - vi har en hög soliditet, bra likviditet och en kapitaltäckning som överstiger både lagkrav och interna limiter med god marginal. Vi har planerat för det värsta men hoppas på det bästa, och avser därför att kunna gå ur krisen med en slimmad och kostnadseffektiv organisation som, i takt med att efterfrågan ökar, kan växa lönsamt.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:00 CEST den 22 april 2020.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 2 2020 15 juli 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020 14 oktober 2020

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm den 22 april 2020

Per Åhlgren Per-Anders Tammerlöv

Styrelseordförande Verkställande Direktör

Birgit Köster Hoffmann Peter Serlachius

Styrelseledamot Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted