Bokslutskommuniké 2021

januari-december

 • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
 • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
 • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
 • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
 • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
 • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr

oktober-december

 • Rörelsens intäkter ökade med 45,5 procent till 68,3 (47,0) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 114,4 procent till 17,4 (8,1)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 25,4 procent (17,3)
 • Antal transaktioner ökade med 65,7 procent till 134 556 (81 196) stycken
 • Resultat per aktie 30,6 (14,0) kr

Vd Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Vi lägger ett starkt år bakom oss och blickar in i det nya året med optimism. Under 2021 var tillväxten i intäkter 92 procent och rörelseresultatet ökade med 291 procent.

Under det fjärde kvartalet fortsatte den starka utvecklingen vi sett under hela året. Affärsaktiviteten är fortsatt hög inom alla områden. Vi ser en stark efterfrågan på våra tjänster. Vår förbättring inom digitalisering, system och kundportal gör våra arbetsprocesser mer effektiva. Vi kan genom det också erbjuda mer kundvänliga tjänster. I det fjärde kvartalet har vi startat upp en filial i Schweiz och blivit börsmedlemmar på både BX Swiss och Nasdaq Copenhagen.

Vi har för året tydligt slagit både vårt tillväxtmål och marginalmål. Tillväxten för 2021 uppgick till 92 procent jämfört med tillväxtmålet om 15 procent. Rörelsemarginalen landade på 37 procent jämfört med målet om 25 procent. För året landade de återkommande intäkterna i relation till kostnader på 35 procent att jämföra med målet om 50 procent.

Vårt segment Investment Banking har haft ett rekordår och vi har sett en kraftig tillväxt för alla våra rådgivningstjänster. Vi har under året bland annat varit finansiell rådgivare i tio noteringar. Under kvartalet startade vi upp en specialiserad avdelning för M&A inom segmentet. Antalet löpande uppdrag har ökat med 20 procent jämfört med föregående år och det är främst inom vår uppdragsanalys Mangold Insight och inom Certified Adviser vi växer.

Segmentet Private Banking har under det gångna året fortsatt den positiva trenden och vänt till vinst. Nu ligger fokus på nykundsinflödet och våra återkommande intäkter. Under året har förvaltningen förändrat sitt arbetssätt och vi har höga förväntningar på hur det kommer att utvecklas. Vi jobbar också kontinuerligt på att bli mer transparenta i vår prissättning. Från årsskiftet har vi bland annat tagit bort den initiala investeringsavgiften. Under det gångna året har vi också börjat betala ut Mangolds erhållna fondprovisioner direkt till kund.

Våra intressebolag utvecklas alltjämt stabilt och visar fina avkastningssiffror för sina fonder. Spännande är att se att Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse har flaggat upp till ett ägande om 5,4 procent i Resscapitals Life Investments och att NOWO, som vi är storägare i, har haft en fantastisk utveckling sedan noteringen i våras.

Nu är Mangold redo för många nya spännande projekt. Vi ser en fortsatt tillväxt på den marknad vi agerar på och hoppas att fler vill vara med på vår resa.

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång:

I början av oktober fick Nowonomics godkänt av Finansinspektionen att genomföra förvärvet av 72 procent i QQM Fund Management vilket innebär att Nowonomics köper Mangolds samtliga aktier i QQM.

Mangold erhöll i oktober godkännande från den schweiziska finansinspektionen FINMA att inrätta filial i Schweiz samt börsmedlemskap på BX Swiss. I november erhöll Mangold även börsmedlemskap på Nasdaq Copenhagen.

I november informerade Mangold alla innehavare av utestående förlagslån med ISIN SE0008405872 om förtida inlösen. Förlagslånet har återköpts och per den 31 december avnoterats från Nasdaq First North Bond Market. Per den 31 december 2021 återstår 4,0 mkr av förlagslånet, då betalning skett först den 10 januari 2022.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q1 2022, publiceras den 20 april 2022

Delårsrapport Q2 2022, publiceras den 20 juli 2022

Delårsrapport Q3 2022, publiceras 12 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022, publiceras 25 januari 2023

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Per Åhlgren                     Per-Anders Tammerlöv

Styrelseordförande                Vd 

Birgit Köster Hoffmann       Peter Serlachius

Styrelseledamot                     Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.35 CET den 19 januari 2022. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050www.gwkapital.se, e-post: [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted