Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mangold förvärvar 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB

 • Initial köpeskilling om cirka 30,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen erläggs i nyemitterade Mangold-aktier till en teckningskurs om 3 470 SEK.
 • Givet att Aggregate uppnår i förväg fastställda finansiella mål utgår en tilläggsköpeskilling, baserad på Aggregates resultat för räkenskapsåret 2022/2023 som erläggs kontant.

Styrelsen för Mangold AB ("Mangold") har idag, den 13 juli 2022, beslutat om att ingå avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB, 556632-9701 ("Aggregate"), för initialt cirka 30 MSEK. Mangold blir i och med förvärvet gemensam ägare med grundarna i Aggregate.

Aggregate investerar mediautrymme som tillväxtkapital i små och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland. Bolaget grundades 2002 och har genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher. Det primära fokuset finns bland produkt- och B2B-bolag där en utökad mediaexponering verkligen kan göra skillnad. Investeringarna sker genom fonder som är gemensamt delägda med 12 av Sveriges största mediabolag med en mix av TV, radio, tidskrifter, dagspress, display samt utomhusannonsering. Exempel på bolag Aggregate har investerat i är Bygghemma, Mathem, Leovegas, Fortnox och Tibber

Aggregate har gjort ett resultat efter finansiella poster om 33,6 MSEK för räkenskapsåret 2019-2020 samt 22,6 MSEK för räkenskapsåret 2020-2021. Aggregates preliminära, ej reviderade, resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret 2021-2022 uppgår till 12,2 MSEK.

"Aggregate tillför stort värde till sina kunder och har en lång historia av framgångsrika investeringar i ryggen. Detta kan främst härledas till en effektiv investeringsstrategi, kompetenta medarbetare och långsiktighet - karaktärsdrag som även Mangold kan tillskriva stor del av sin framgång till. Vi anser att Aggregate passar väl in i Mangolds portfölj av intressebolag och har stort förtroende för att transaktionen kommer att gynna både Mangolds aktieägare och kunder." säger VD Per-Anders Tammerlöv.

"Det är med stor glädje vi efter 20 års verksamhet tar in Mangold som delägare i Aggregate, en delägare vi känner väl sedan många år och som kommer såväl stärka som utveckla vår affär. Under dessa två decennier har vi sett både media- och startup-landskapet utvecklas och mognat till vad det är idag. Tillsammans med Mangold blir vi en ännu starkare partner till unga, snabbt växande bolag" Patrik Rosén och Peter Brodén, grundare, VD och styrelseordförande i Aggregate.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår initialt till cirka 30 MSEK för 25 procent av aktierna i Aggregate. Hela den initiala köpeskillingen erläggs i nyemitterade Mangold-aktier till en teckningskurs om 3 470 SEK, motsvarande 8 645 aktier. Antalet aktier i Mangold kommer att öka från 458 937 till 467 582 och aktiekapitalet kommer att öka från 917 874 SEK till 935 164 SEK. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 1,85 procent av antalet aktier och röster i Mangold.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 13 juli kl.19:27 CEST.

För frågor kontakta:

Jonathan Bexelius, CFO

[email protected]

+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.

Tidigarelagd förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman, tar plats i Mangolds Ledningsgrupp den 1 februari 2023.Mangold AB bokslutskommuniké 2022

Januari-december 2022 jämfört med januari-december 2021

 • Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr
 • Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,4 (8,5) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics -36,9 (34,6) mkr och eget lager -67,3 (73,4) mkr
 • Periodens resultat uppgick till -20,5 (113,2) mkr

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022

 • Provisionsnettot uppgick till 47,0 (53,9) mkr
 • Räntenettot ökade till 6,5 (5,2) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 0,2 (6,2) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics 1,9 (1,6) mkr och eget lager -17,3 (-9,3) mkr
 • Soliditeten uppgick till 25,0 (22,4) procent

Stämningsansökan från Aktiebolaget I.V. Numen Adest

Mangold har informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har ingett en stämningsansökan till tingsrätten.


Mottagande av stämningsansökan

Mangold har mottagit en stämningsansökan med krav som bedöms vara grundlöst.


Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.Mangold AB Delårsrapport juli - september 2022

Juli - September

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr
 • Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr
 • Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr

Januari - September

 • Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr
 • Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

Mangolds intressebolag Resscapital's fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.


Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

 • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
 • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
 • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted