Mangold Delårsrapport för perioden 2018-07-01 - 2018-09-30

  • Intäkterna uppgick till 20,9 (23,9) mkr
  • Eget kapital per aktie 190,41 (170,62) kr
  • Resultat efter skatt uppgår till -1,6 (0,1) mkr

Juli - September

Rörelsens intäkter 20,9 (23,9) mkr
Resultat före skatt -2,0 (0,3) mkr
Resultat per aktie -3,63 (0,21) kr
Tillgångar under förvaltning 4 722 (5 259) mkr

Januari - September

Rörelsens intäkter 95,4 (100,8) mkr
Resultat före skatt 7,6 (12,2) mkr
Resultat per aktie 15,84 (20,05) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Under Q3 har kundtillväxten fortsatt och vi når snart 10 000 depåer. Däremot har vi slutfört färre företagstransaktioner än planerat. Orderboken är dock välfylld och vi förväntar oss hög aktivitet under Q4 och början av 2019. Den 5 juli fick Mangold tillstånd av Finansinspektionen som förvaltare av fondandelar.

Investment Banking hade ett mixat kvartal med tillväxt på antalet uppdrag inom CA (Certified Adviser)-verksamheten och Market Making medan en svag utveckling på Corporate Finance. DCM (Debt Capital Market)-transaktionerna är de affärer som har dragit ut mest i tiden som en följd av det osäkra marknadsläget för nyproduktion på bostadsmarknaden. Beträffande ECM (Equity Capital Market)-affären har vi mycket hög efterfrågan på kapitalanskaffning från primärt noterade bolag vilket vi ser som en naturlig följd av det stora antalet noteringar under 2017. Mangold har under perioden förvärvat 12 Certified Advisor avtal från Remium. Antalet CA och LP (Liquidity Provider)-uppdrag uppgick till 132 (119) vid kvartalets utgång vilket är den högsta nivån sedan starten av verksamheten.

Private Bankings effektiviseringar får fullt genomslag från och med slutet av Q3. Distributionsverksamheten fortsätter att addera nya anknutna ombud men intäkterna påverkas negativt av att vissa affärer tar längre tid att genomföra. Vi ser nu en tydlig trend av ökat inflöde kapital till vår diskretionära förvaltning från såväl befintliga kunder som nya kunder. Inom Värdepappershandel har vi tyvärr haft en rotation av chefer. Från och med början av Q4 har vi en ny chef på plats och kan återgå till fortsatt tillväxt. Detta till trots har kreditportföljen vuxit till att överstiga 100 mkr och vi ser fortsatt efterfrågan på värdepapperskrediter.

Skandinaviska Kreditfondens (SCF) höga inflöde av förvaltat kapital fortsätter och förvaltat kapital uppgick vid kvartalets utgång till knappt 2,5 mdr. Även avkastningen till fondandelsägarna utvecklas väl. RessCapitals (Ress) förvaltade kapital uppgår till knappt 100 mUSD och fonden har hittills under 2018 haft den högsta avkastningen i firmans historia, 8,9% vid utgången av september. Den goda avkastningen förbättrar möjligheterna till att attrahera ytterligare kapital.

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké 2018 30 januari 2019

Rapporten bifogas i sin helhet.

Stockholm 17 oktober 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559, Per-Anders Tammerlöv, Verkställande direktör.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 14.42 CEST.

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2008:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold betalar tillbaka all fond-kickback till kunderna

Mangold Fondkommission kommer att börja betala ut all distributionsersättning (så kallad kickback) från fondbolagen till sina kunder. Förändringen börjar gälla i april och avser tillgängliga värdepappersfonder (UCITS) på Mangolds handelsplattform.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

januari - december

· Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr

· Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie

· Avkastning på eget kapital ökade med 18 procentenheter till 29,6 procent (11,6)

· Antal transaktioner ökade med 63 procent till 232 166 (142 701)

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 182,8 (151,4 mkr)

· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 17,3 (7,3) kr

oktober - december

· Resultat före skatt steg med 145 procent till 8,1 (3,3) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 14 procent till 47,0 (41,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 14,0 (5,2) kr

· Antal transaktioner ökade med 133 procent till 81 196 (34 798)


Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB.


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted