Mangold Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

  • Resultat innan skatt ökade med 140 procent till 16,1 (6,6) mkr
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 5,24 (2,40) kronor
  • Resultat per aktie ökade till 26,18 (12,06) kronor
  • Eget kapital per aktie uppgår till 176,75 (152,97) kronor

Januari - december

Rörelsens intäkter 138,6 (104,2) mkr
Resultat före skatt 16,1 (6,6) mkr
Resultat per aktie 26,18 (12,06) kr
Eget kapital per aktie 176,75 (152,97) kr
Tillgångar under förvaltning 20 547 (4 948) mkr

Oktober - december
Rörelsens intäkter 37,8 (27,2) mkr
Resultat före skatt 3,9 (0,6) mkr
Resultat per aktie 6,13 (0,9) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Året har avslutats på ett mycket bra sätt och marknaden är fortsatt väldigt god. Vi ser en fortsatt hög transaktionsvilja inom flera områden samt en hög aktivitet hos våra befintliga kunder. Tillströmningen av nya kunder har varit god under det gångna kvartalet, inom såväl Private Banking som Investment Banking, där väldigt många depåer öppnades under årets sista månad. Den höga aktiviteten under årets avslutning indikerar stor möjlighet till en stark inledning av 2018.

Private Banking har successivt ökat sina intäkter, både via befintliga intäktsströmmar samt via ett breddat kunderbjudande. Tillväxten av tillgångar under förvaltning har varit hög under kvartalet och vi kan börja se resultatet av den effektivisering som gjorts sedan sommaren. Arbetet med att knyta an nya anknutna ombud har intensifierats under årets avslutning, det finns många intressanta bolag där anslutning är möjlig inom kort. Transaktionsviljan inom Private Banking har under kvartalet varit god med ett historiskt högt antal genomförda transaktioner, en ökning med drygt 50 procent jämfört med föregående år.

Investment Banking har haft ett mycket hektiskt kvartal med många framgångsrika transaktioner inom såväl Equity Capital Markets (ECM) som Debt Capital Markets (DCM). Kundtillströmningen inom Emissionstjänster har varit hög under kvartalet, där vi kan skönja såväl nya som återvändande kunder. Corporate Finance har genomfört flertalet framgångsrika projekt och kan se tillbaka på ett mycket starkt kvartal, där intäkterna ligger på en historiskt hög nivå. Samarbetet och synergierna inom Investment Banking har utvecklats under 2017, vilket lett till en ökad och mer medveten korsförsäljning. Intresset för såväl Mangoldlistan som Likviditetsgaranti är fortsatt högt med ständigt tillkommande förfrågningar och avtal.

Samarbetet och synergierna mellan segmenten Investment Banking och Private Banking har förfinats ytterligare under året och gjorda investeringar har burit frukt. Båda segment med samtliga affärsområden har växande intäkter under 2018, vilket möjliggjorts av det förbättrade samarbetet segmenten emellan.

Under året så har fokus lagts på regelefterlevnad, så som Mifid2 samt förberedelser inför GDPR. Det har varit utmanande att kombinera detta arbete med utvecklingen av verksamheten, men vi har lyckats balansera arbetet på ett framgångsrikt sätt och står stärkta av erfarenheten. Vi ser att Mangold står väl rustat för framtiden samtidigt som vi lägger koncernens i särklass bästa år till handlingarna och ser fram mot nya utmaningar och ytterligare tillväxt under 2018.

Under året så har flera av Mangold innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin höga tillväxt. Under 2018 så växte de förvaltade tillgångarna i SCF med smått anmärkningsvärda 1 mdr då årets fondförmögenhet växte från 150 mkr till nästan 1,2 mdr vid utgången av 2017. Mangold tror på en fortsatt fin utveckling av SCF under kommande år, med ett gott resultattillskott. Flera av Mangolds övriga onoterade innehav har också uppvisat god utveckling under året, vilket gör att förväntningarna på 2018 är höga.

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 10 april 2018
Delårsrapport kvartal 1 2018 18 april 2018
Delårsrapport kvartal 2 2018 18 juli 2018  
Delårsrapport kvartal 3 2018 17 oktober 2018  

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 31 januari 2018

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot 

Vid frågor: 08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl 11:00.

Nerladdningsbara filer

En vecka kvar till Mangold Insights Investerardag

Välkommen till Mangold Insights Investerardag 15 november 2019!

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer hela eftermiddagen. Temat är Kina och Asien och presentationerna avslutas med Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, som talar utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling?" med exempel från de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, mat och dryck.


Investerardagen kommer att livesändas på https://insight.mangold.seVälkommen till Mangold Insights investerardag 15 november 2019

Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer av Dicot, Hoodin, Taurus Energy, WntResearch, Eurobattery Minerals, Enersize, Colabitoil och Cortus Energy. Sedan kommer Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, att tala utifrån frågeställningen "Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling" och ta upp exempel utifrån de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, enklare mat och dryck.

Ett fullständigt progam kommer snart.


Mangold AB Delårsrapport för perioden 2019-07-01 - 2019-09-30 Juli - September

Juli - September

  • Intäkterna uppgick till 38,9 (20,9) mkr
  • Resultat före skatt 4,9 (-2,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 8,49 (-3,63) kr
  • Antal transaktioner 34 319 (22 608)Mangold AB (publ.) tillträder 25% av QQM Fund Management AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet om 25 procent av aktierna i QQM Fund Management (QQM) , org.nr. 556733-2860.


Mangold förstärker ledningsgruppen

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har beslutat om att förstärka bolagets ledningsgrupp.


Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsen i Mangold AB (publ) har idag i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2019 beslutat om följande riktlinjer för tillsättandet av valberedning inför årsstämman 2020;


Mangold har mottagit stämningsansökan

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har idag den 30 augusti 2019 mottagit en stämningsansökan från ett antal långivare med krav att det ska fastställas att Mangold är ersättningsskyldigt med anledning av en bryggfinansiering som Mangold arrangerade under år 2017. Stämningen är i linje med det krav som Mangold offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 maj 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär