Mangold AB (publ) förvärvar 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB

 • Total köpeskilling ca 3,7 MSEK fördelat enligt nedan;
 • Kontant betalning av teckningslikvid i en riktad nyemission motsvarande totalt ca 2,3 MSEK.
 • Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt ca 1,40 MSEK till en teckningskurs om 685 SEK.
 • Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande.

Styrelsen för Mangold AB (publ) har idag beslutat att ingå avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB, 515602-8424, för totalt cirka 3,7 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande. Affären, som gör Mangold till näst största ägare i AIF-förvaltaren, är ytterligare ett steg i att bredda produktportföljen. Mangold har sedan tidigare innehav i samma storlek i AIF-förvaltarna Skandinaviska Kreditfonden (SKF) och Resscapital.

"Vi ser att synergier kan skapas på samma sätt som med SKF och Resscapital och vi vill applicera samma modell för QQM. Vi har en bra erfarenhetsbank att utgå ifrån och tydliga resultatfördelar. QQM kompletterar våra andra förvärv bra då tillgångsslaget här är aktier. Samtidigt fortsätter vi att titta aktivt på fler förvärv," säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

QQM är en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF), liksom både SKF och Resscapital. QQM förvaltar bland annat den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge Master vars förvaltning bygger på kvantitativa analysmodeller baserade på akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. QQM har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (FN PRI) och förbinder sig därmed att beakta miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed för sina placeringar. Mangold intressebolag SKF och Resscapital har AIF-fonder som är inriktade mot direktutlåning till mindre bolag respektive investeringar i amerikanska livförsäkringar.

"Mangold kan med sin satsning på Private Banking, riktad till företagare, privatpersoner och stiftelser, hjälpa oss att utvecklas. Med Mangold som partner kommer vi att tillföras resurser för att kunna växa verksamheten vidare, och erbjuda okorrelerad avkastning till nya kundgrupper," säger Ola Björkmo, vd för QQM Fund Management.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till ca 3,7 MSEK, motsvarande 25 procent av aktierna i QQM, varav ca 2,3 MSEK erläggs i kontant betalning av teckningslikvid för teckning av 2 300 aktier i en riktad nyemission. Resterande ca 1,4 MSEK erläggs genom 2 044 nyemitterade Mangold aktier vilka emitteras till en kurs om 685 SEK. Antalet aktier i Mangold kommer att öka från 453 083 till 458 937. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om ca 0,44 procent för aktieägarna och Mangolds aktiekapital kommer att öka från 906 166 till 910 254.

Stockholm, 2019-07-04

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CEST den 4 juli 2019.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer


Mangold AB Delårsrapport juli - september 2022

Juli - September

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr
 • Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr
 • Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr

Januari - September

 • Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr
 • Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

Mangolds intressebolag Resscapital's fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.


Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

 • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
 • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
 • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted