Mangold AB (publ) Delårsrapport för perioden 2019-04-01 - 2019-06- 30

Highlights april-juni

  • Intäkterna uppgick till 37,6 (44,2) mkr
  • Resultat före skatt 3,4 (8,9) mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 5,7 (18,3) kr
  • Antal transaktioner 44 588 (23 747)

Januari - juni

  • Intäkterna uppgick till 72,1 (74,5) mkr
  • Resultat före skatt 6,7 (9,7) mkr
  • Vinst per aktie uppgick till 10,6 (19,7) kr
  • Eget Kapital uppgår till 94,7 (87,9) mkr
  • Eget Kapital per aktie uppgår till 207,3 (195,2) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Aktiviteten inom alla affärsområden på Mangold har fortsatt på en hög nivå under det andra kvartalet med ett rekord i antal transaktioner - en nästan fördubbling jämfört med samma period i fjol. Nya tjänster och produkter, bland annat handel i certifikat som följer värdeutvecklingen i kryptovalutor och vår högutdelande aktieportfölj, bidrar till högre aktivitet hos kunderna, vilket också avspeglas i en rejäl ökning av inlåning från allmänheten. Ökade marknadsinsatser under året bidrar också till ett stort intag av nya kunder.

Under perioden har gapet i intäkter mellan segmenten Investment Banking och Private Banking fortsatt att minska, dels beroende på tuffa jämförelsetal för det förstnämnda och dels på grund av att Private Banking fortsätter sin positiva trend med goda intäktsflöden. Dock nådde inte riktigt segmentet svarta siffror för kvartalet.

Efter en säsongsmässig svag början på året har antalet transaktioner inom Investment Bankings affärsområde Corporate Finance successivt ökat och var vid det andra kvartalets utgång på en hög nivå, med fortsatt högt tryck på företrädesemissioner utifrån rådande marknadsförutsättningar. Med tanke på affärsområdets tuffa jämförelsetal, beroende av en extraordinär intäkt, är vi nöjda med utvecklingen. Pipelinen inför tredje kvartalet är starkare än vad den var inför samma period i fjol. Investment Bankings nystartade tjänst Insight - som erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser till små och medelstora företag - har sedan lanseringen i januari arbetat upp en bra kundbas och har nu tio löpande uppdrag. I juni lanserades insight.mangold.se, en webbplattform för bland annat analyser och vd-intervjuer. Inom Investment Bankings andra affärsområden har utvecklingen varit stabil och enligt förväntningarna.

Inom Private Banking har kvartalet inneburit många bra affärer. Både inflöde av nya kunder och återkommande intäkter har varit på en tillfredsställande nivå och kapitalet under administration har ökat med 4,2 miljarder kronor vid utgången av kvartalet jämfört med samma period i fjol. Utvecklingen för de nya ombud och återförsäljare som tillkommit under året har också varit positiv. Affärsområdet Värdepappershandel sticker ut med en stark tillväxt där courtageintäkterna ökat kraftigt.

Mangolds intressebolag Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF") och Resscapital har fortsatt utvecklats väl under kvartalet. Det förvaltade kapitalet i SKF:s fond Scandinavian Credit Fund 1 är uppe i 3,7 miljarder kronor och avkastningen för andelsägarna i fonden uppgick per sista juni till 2,3 procent. Fondförmögenheten i Resscapitals fond Ress Life Investments uppgår nu till 147,8 miljoner dollar och här har avkastningen i år hittills varit 4,3 procent.

Mangold har även ingått avtal om förvärv av 25 procent i QQM Fund Management, som, efter Finansinspektionens godkännande, kommer att bli Mangolds tredje intressebolag. Förvärvet är ytterligare ett steg i att bredda vår produktportfölj.  QQM:s förvaltade kapital uppgår till 310 miljoner kronor och avkastningen för fondandelsägarna i QQM Equity Hedge uppgick till 9,0 procent per den 15 juli. Mangold ser med tillförsikt på framtiden och vi förväntar oss en stabil tillväxt och lönsamhet under resten av året.

Årsstämman den 10 april 2019 fattade beslut om att lämna en utdelning om 4,63 SEK per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Detta motsvarar en total utdelning om 2,1 miljoner kronor, vilket är i enlighet med Mangolds utdelningspolicy. Årsredovisningen publicerades den 20 mars 2019.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport kvartal 3 2019 16 oktober 2019
Delårsrapport kvartal 4 2019 29 januari 2020

Stockholm den 17 juli 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Birgit Beyer
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:55 CEST den 17 juli 2019.

Rapporten har varit föremål föröversiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold betalar tillbaka all fond-kickback till kunderna

Mangold Fondkommission kommer att börja betala ut all distributionsersättning (så kallad kickback) från fondbolagen till sina kunder. Förändringen börjar gälla i april och avser tillgängliga värdepappersfonder (UCITS) på Mangolds handelsplattform.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

januari - december

· Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr

· Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie

· Avkastning på eget kapital ökade med 18 procentenheter till 29,6 procent (11,6)

· Antal transaktioner ökade med 63 procent till 232 166 (142 701)

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 182,8 (151,4 mkr)

· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 17,3 (7,3) kr

oktober - december

· Resultat före skatt steg med 145 procent till 8,1 (3,3) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 14 procent till 47,0 (41,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 14,0 (5,2) kr

· Antal transaktioner ökade med 133 procent till 81 196 (34 798)


Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB.


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted