Mangold AB kallar till årsstämma den 6 april 2022

Styrelsen i Mangold har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast 29 mars 2022, dels ha anmält sitt deltagande vid stämman och inkommit med poströst senast den 5 april 2022.

Poströstning och anmälan

Aktieägare kommer att ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://mangold.se senast 3 veckor före årsstämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Formuläret, poströstsedeln och eventuella behörighetshandlingar (till exempel registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före den 5 april sändas till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected] (märk kuvert eller e-post med "Bolagsstämma" till [email protected]). Observera att eventuell fullmakt måste inkomma i original.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats https://mangold.se, senast 3 veckor före årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Förslag om utdelning

På stämman ska bland annat styrelsens förslag om utdelning om 49,0 kr/aktie behandlas.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann, samt att Per Åhlgren väljs om som ordförande. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Helen Holm och Petra Holmberg.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Handlingar

Samtliga handlingar kommer vara tillgängliga minst 3 veckor innan stämman på Mangolds hemsida, https://mangold.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ytterligare information

För ytterligare information se kallelse (nedan) som den 8 mars 2022 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, https://mangold.se.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050, www.gwkapital.se, e-post: [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

  • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
  • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
  • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
  • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
  • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Mangold har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted