Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mangold AB kallar till årsstämma den 18 april 2023

Mangold håller årsstämma den 18 april 2023, kl. 10:00 hos Mangold vid Nybrogatan 55 i Stockholm.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann, Petra Holmberg och Helene Holm. Valberedningen föreslår vidare omval av Per Åhlgren till ordförande i styrelsen.Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2023.
- Senast den 12 april 2023 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske via e-post till [email protected] eller per post till Mangold, "Bolagsstämma", Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Samtliga handlingar kommer vara tillgängliga minst 3 veckor innan stämman på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm, samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För ytterligare information se kallelse (nedan och bifogad) som den 21 mars 2023 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
[email protected]
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted