Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr

VD Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

För det andra året i rad presenterar vi rekordsiffror för det tredje kvartalet. Både resultat och intäkter har stigit kraftigt jämfört med samma period föregående år. Vi har en bra lönsamhet och vi har aldrig under något kvartal tidigare genomfört så många transaktioner som under den här perioden.

Redan under det andra kvartalet märkte vi att den oro som coronapandemin skapade på marknaderna under årets inledning började dämpas och att osäkerheten minskade hos investerare. Den utvecklingen har därefter fortsatt. Den ökade aktiviteten kan delvis förklaras med att de stora centralbanksstimulanserna, som fört in nytt kapital till de finansiella systemen, göder det undertryckta efterfrågeläge som präglat våren och inger mod till att återigen investera.

Inom Investment Banking har vi haft många dialoger med bolag som ser dagens läge som ett bra tillfälle att ta in kapital och utveckla sina bolag. Segmentets intäkter och resultat har under kvartalet ökat med nästan 30 procent jämfört med föregående år. Flera av de bolag vi hjälper är verksamma inom medicinteknik, läkemedelsforskning och grönteknik och bygger sina affärsidéer på innovativa möjligheter att lösa morgondagens utmaningar. Det är både engagerande och spännande för oss att se hur viktig hållbarhetsaspekten blir för samhällsekonomin när den nu ska få fart efter coronakrisen, en utveckling vi välkomnar och mer än gärna bidrar till.

Vi är också nöjda med den utveckling Private Banking visar under kvartalet. Resultatet för segmentet har vänt till en vinst och intäkterna är starkare jämfört med föregående år. Riskaptiten har ökat och osäkerheten har minskat hos kunderna vilket ger ett högt tryck på värdepappershandeln.

Även om vi just nu har en stark utveckling så är visibiliteten i marknaden dålig. Bakslag för den ekonomiska återhämtningen i stort kan fortfarande komma från coronapandemins utveckling samt från bland annat utgången i det amerikanska presidentvalet.

Vår nuvarande lönsamhet ger oss återigen utrymme för investeringar. Vi har börjat anställa igen efter vårens personalneddragningar och vi har tagit upp utvecklingsprojekt som vi satte på is när coronapandemin slog till. Vårt kostnadsbesparingsprogram löper på bra och vi har ett mer effektivt kostnadsutnyttjande. Även våra intressebolag utvecklas stabilt. Sammantaget ser vi fortsatt med en försiktig optimism på framtiden.

Väsentliga händelser under perioden

Mangold fick i slutet av augusti godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 mkr av Förlagslån ISIN SE0008405872 och återköpet genomfördes den 1:a september. Lånet uppgår till 18,4 mkr med en ram på 40,0 mkr. Syftet med återköpet är att stärka Mangolds finansiella ställning genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Förlagslånet är utgivet 2016 och är sedan februari 2019 noterat på Nasdaq First North Bond Market.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 4, 2020 publiceras 27 januari 2021 Delårsrapport kvartal 1, 2021 publiceras 21 april 2021 Delårsrapport kvartal 2, 2021 publiceras 16 juli 2021

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 14 oktober 2020

Per Åhlgren

Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv

VD

Birgit Köster Hoffmann

Styrelseledamot

Peter Serlachius

Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Stockholm, 14 oktober 2020

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.20 CEST den 14 oktober 2020. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på www.mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold betalar tillbaka all fond-kickback till kunderna

Mangold Fondkommission kommer att börja betala ut all distributionsersättning (så kallad kickback) från fondbolagen till sina kunder. Förändringen börjar gälla i april och avser tillgängliga värdepappersfonder (UCITS) på Mangolds handelsplattform.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

januari - december

· Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr

· Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie

· Avkastning på eget kapital ökade med 18 procentenheter till 29,6 procent (11,6)

· Antal transaktioner ökade med 63 procent till 232 166 (142 701)

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 182,8 (151,4 mkr)

· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 17,3 (7,3) kr

oktober - december

· Resultat före skatt steg med 145 procent till 8,1 (3,3) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 14 procent till 47,0 (41,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 14,0 (5,2) kr

· Antal transaktioner ökade med 133 procent till 81 196 (34 798)


Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB.


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted