Mangold AB Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

Highlights januari-mars

 • Intäkterna uppgick till 34,5 (30,3) mkr
 • Resultat före skatt 3,4 (0,8) mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 4,9 (1,3) kr
 • Eget Kapital uppgår till 94,2 (80,1) kr
 • Eget Kapital per aktie uppgår till 206,2 (178,0) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Aktiviteten inom alla affärsområden på Mangold har varit hög under första kvartalet med många transaktioner, utökat tjänsteutbud och ett stadigt inflöde av nya kunder. Under perioden har gapet avseende intäkterna minskat väsentligt mellan segmenten Investment Banking och Private Banking vilket stödjer Mangolds satsning på en diversifierad verksamhet.

Början på året är historiskt svag inom Corporate Finance. Efter en generell nedgång på de globala marknaderna under sista kvartalet 2018 har börsen återhämtat sig starkt under början på 2019. Detta har medfört att transaktionerna till stor del skjutits till andra kvartalet, där pipelinen är stark. Corporate Finance satsar fortsatt på att genomföra företrädesemissioner och M&A-transaktioner med tanke på marknadsförutsättningarna. Inom de andra affärsområdena inom Investment Banking har utvecklingen varit stabil enligt förväntan.

I januari lanserades även Mangold Insight - en ny tjänst som erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser till små och medelstora företag. Redan under första kvartalet har Mangold skrivit avtal med att antal företag om tillhandahållandet av tjänsten.

Private Banking har under kvartalet uppvisat både intäkter, inflöde av nya kunder och förvaltningsvolymer som är över budget och förväntan. Segmentet präglas av hög affärsaktivitet inom alla affärsområden. I kombination med sänkta kostnader har resultatet under kvartalet starkt förbättrats jämfört både med samma period föregående år och fjärde kvartalet 2018. Ytterligare nya ombud och återförsäljare har kommit på plats under inledningen av året. Mangolds utlåning har vuxit betydligt jämfört med föregående år vilket speglats i stigande räntenetto.

Under kvartalet har Mangolds intressebolag utvecklats väldigt positivt. Avkastningen för andelsägarna i Skandinaviska Kreditfonden och Resscapital uppgår per sista mars till 1,3 procent respektive 1,6 procent. De både fonderna var med bland vinnarna i Nordic Hedge Award 2018. Skandinaviska Kreditfonden kom på en tredje plats i Best Nordic Hedge Fund Overall 2018 med sin Scandinavian Credit Fund 1. Fonden vann också kategorin Best Nordic Fixed Income Hedge Fund. Resscapital vann kategorin Best Nordic Multi-Strategy Hedge Fund med sin fond Ress Life Investments. Det förvaltade kapitalet i Scandinavian Credit Fund 1 har vuxit med 1,7 mdr sedan mars 2018. Utsikterna för fortsatt tillväxt är bra i de både fonderna.

Mangold ser med tillförsikt på framtiden och förväntar sig en stabil tillväxt och bra resultat under resten av året.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport kvartal 2 2019   2019-07-17
Delårsrapport kvartal 3 2019   2019-10-16

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv. Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Mangold AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnandes för offentliggörande kl. 15:54 CEST den 24 april 2019.

Rapporten bifogas i sin helhet. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm den 24 april 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Birgit Beyer
Styrelseledamot

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

 • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
 • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
 • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
 • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
 • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
 • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.

Mangold erhåller börsmedlemskap på BX Swiss

Den schweiziska börsen BX Swiss har i dag godkänt Mangold Fondkommissions ansökan som handelsmedlem.

 


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli-september

 • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr
 • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1)
 • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari-september
 • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr
 • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2)
 • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr

Mangolds valberedning utsedd
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted