Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

 • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
 • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
 • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr

VD-kommentar:

Marknaden har under årets andra kvartal fortsatt präglats av den osäkerhet som kriget i Ukraina medfört med bland annat stigande räntor och hög inflation som konsekvens. Vi kan trots detta se en hög efterfrågan på Mangolds tjänster med ett ökat räntenetto, samt ett provisionsnetto första halvåret som ligger i linje med föregående år. Mangolds egna innehav har dock utvecklats i enlighet med börsen i övrigt, vilket renderat ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner. Innehavet i Nowonomics är det enskilda innehav som resulterat i störst negativt nettoresultat och som konsekvens presenterar Mangold ett negativt resultat för kvartalet.

Investment Banking

IPO-marknaden är fortsatt sval givet rådande marknadsförutsättningar. Däremot ser vi en ökad efterfrågan på Mangolds övriga tjänster, exempelvis företrädesemissioner. Vi kan även se en fortsatt hög efterfrågan på Mangolds löpande tjänster inom Market Making, Certified Adviser och Mangold Insight där de två sistnämnda ligger på rekordnivåer gällande antal uppdrag.

Private Banking

Segmentet har trots ogynnsamma marknadsförut-sättningar visat ett positivt resultat för första halvåret på 3,9 mkr. Detta är drivet av utlåningen som per den 30 juni uppgick till 235 mkr, vilket är det högsta i Mangolds historia. Inom portföljförvaltningen har den 'Absolutavkastande' portföljen visat på en för marknadsläget mycket stark avkastning om ca 7 procent för det första halvåret. Mangold har även under året etablerat sig som en stark aktör inom derivathandeln för index-optioner på Stockholmsbörsen där bolaget varit en av de fyra största sedan årsskiftet.

Intressebolag

Våra intressebolag fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Både Resscapital AB och KredFin AB har visat positiv avkastning och inflöde av kapital under det andra kvartalet och resultat från andelar i intressebolag är det högsta någonsin.

Efter periodens utgång

Vi kan även glädjande meddela att Mangold, efter utgången av det andra kvartalet, har förvärvat 25 procent av aktierna i Aggregate Stockholm AB. Aggregate passar väl in i Mangolds portfölj av intressebolag och vi har stort förtroende för att transaktionen kommer att gynna både Mangolds aktieägare och kunder.

Framåtblick

Vi letar ständigt efter nya sätt att utveckla Mangolds erbjudande och därför är vi nu stolta över att vi numera kan erbjuda handel i Finland, Danmark och Schweiz. För närvarande utvärderar vi även ett antal potentiella förvärv av intressebolag. Mangold har idag en solid finansiell ställning och en stark marknadsposition och under förutsättning att marknaden stabiliseras ser vi med tillförsikt på framtiden.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q3 2022, publiceras 12 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022, publiceras 25 januari 2023

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. 

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.05 CEST den 20 juli 2022. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:

Jonathan Bexelius, CFO

[email protected] 

+46 7 9585 9963

 

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.

Tidigarelagd förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman, tar plats i Mangolds Ledningsgrupp den 1 februari 2023.Mangold AB bokslutskommuniké 2022

Januari-december 2022 jämfört med januari-december 2021

 • Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr
 • Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,4 (8,5) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics -36,9 (34,6) mkr och eget lager -67,3 (73,4) mkr
 • Periodens resultat uppgick till -20,5 (113,2) mkr

Fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022

 • Provisionsnettot uppgick till 47,0 (53,9) mkr
 • Räntenettot ökade till 6,5 (5,2) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 0,2 (6,2) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner utgjordes av Nowonomics 1,9 (1,6) mkr och eget lager -17,3 (-9,3) mkr
 • Soliditeten uppgick till 25,0 (22,4) procent

Stämningsansökan från Aktiebolaget I.V. Numen Adest

Mangold har informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har ingett en stämningsansökan till tingsrätten.


Mottagande av stämningsansökan

Mangold har mottagit en stämningsansökan med krav som bedöms vara grundlöst.


Förändring i Mangolds Ledningsgrupp

Från och med den 1 mars 2023 tar Mangold Fondkommission ABs ("Mangold") nya General Counsel, Oscar Hagman plats i Ledningsgrupp.Mangold AB Delårsrapport juli - september 2022

Juli - September

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr
 • Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr
 • Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr

Januari - September

 • Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr
 • Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

Mangolds intressebolag Resscapital's fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.


Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

 • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
 • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
 • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted