Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

januari - december

· Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr

· Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie

· Avkastning på eget kapital ökade med 18 procentenheter till 29,6 procent (11,6)

· Antal transaktioner ökade med 63 procent till 232 166 (142 701)

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 182,8 (151,4 mkr)

· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 17,3 (7,3) kr

oktober - december

· Resultat före skatt steg med 145 procent till 8,1 (3,3) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 14 procent till 47,0 (41,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 14,0 (5,2) kr

· Antal transaktioner ökade med 133 procent till 81 196 (34 798)

VD Per-Anders Tammerlöv kommenterar:

Det känns fantastiskt roligt att kunna presentera det starkaste året någonsin för bolaget. Med tanke på hur allting såg ut i mars när coronapandemin slog till och skapade oro är det nästan ofattbart. Det här året, som också är ett jubileumsår då Mangold grundades för 20 år sedan, visar vi rekordsiffror för både intäkter och resultat. Nettoinflödet av kapital har ökat med drygt 10 miljarder kronor och antalet transaktioner är upp drygt 60 procent.

Coronapandemin ligger fortfarande som en våt filt över vår omgivning och fördröjer till viss del utvecklingsprojekt, affärs och rekryteringsprocesser för oss. Vi har samtidigt klarat oss bra och vi har även haft hjälp av att vi i våras initierade ett kraftigt besparingspaket samtidigt som vi intensifierade försäljningsaktiviteten.

Vi har en bra affärsaktivitet inom alla områden och vi arbetar fortsatt hårt för att nå våra finansiella mål. Vi har för året slagit vårt tillväxtmål och vi ligger nära vårt marginalmål. Vi landade på en tillväxt på 24 procent och en rörelsemarginal på 18 procent. Tillväxtmålet är 15 procent och rörelsemarginalmålet är 25 procent. För året landade de återkommande intäkterna i relation till kostnader på 36 procent att jämföra mot vårt mål om 50 procent.

Tittar vi på segmenten växer Investment Banking främst kraftigt inom rådgivningstjänster för kapitalanskaffning. Även våra återkommande intäkter har ökat och uppdrag till företagskunder med löpande tjänster uppgår till 173 stycken vid årsskiftet jämfört mot 146 stycken föregående år. Det är främst vår uppdragsanalystjänst Mangold Insight som ligger bakom ökningen.

Vårt segment Private Banking visar intäkter i nivå med föregående år men med ett kraftigt förbättrat resultat, vilket visar att vi är på rätt väg. Trycket på vår värdepappershandel är fortsatt högt och vår utlåning har ökat med drygt 20 procent under året. Förvaltat kapital under administration ligger nu nära 20 miljarder, vilket är mer än en fördubbling jämfört med för ett år sedan.

Våra medarbetare har visat en fantastisk kämparanda under det här tumultartade året, vilket jag är mycket tacksam för. Jag tycker också att ett mer ödmjukt förhållningssätt till att stödja och hjälpa varandra har växt fram. Glädjande är också att se att vår personal verkar trivas, trots ett tungt år med ändrade arbetsrutiner, besparingsprogram och personalneddragningar. Vår årliga medarbetarundersökning visar ytterligare ett år med ökat engagemang, nöjdhet och lojalitet. Jämför vi oss med andra aktörer i branschen så har vi som arbetsgivare ett bra betyg.

Vi vill fortsätta stärka vår arbetskultur och prioritera våra medarbetare genom bland annat ökad kompetensutveckling och fler personalvårdande aktiviteter. Vi vill också som arbetsgivare fortsatt ta ansvar med fokus på hållbarhet och att minska vårt klimatavtryck. För 2020 räknade vi ut vår verksamhets avtryck och har klimatkompenserat så att vi därmed är klimatneutrala.

Även om vi just nu lever med strikta restriktioner så finns det hopp om att det normala livet är på återgång med tanke på att vaccinerna börjar rullas ut. Vi lämnar ett speciellt år bakom oss och går in i ett nytt verksamhetsår med stark optimism. På Mangold kommer vi minnas 2020 som det röriga jubileumsåret då vi trots motgångar slog rekord på rekord, och det ger oss både självförtroende och trygghet att kunna möta morgondagens utmaningar, vilka de än blir.

Väsentliga händelser under och efter perioden:

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för kvartalet.

Efter kvartalets utgång erhöll Mangold ett godkännande från Bolagsverket att verkställa en fusion mellan dotterbolagen Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB, där det sistnämnda kommer att uppgå i det förstnämnda. Fusionen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten utan syftar endast till att effektivisera koncernstrukturen.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport kvartal 1, 2021 publiceras 21 april 2021

Delårsrapport kvartal 2, 2021 publiceras 21 juli 2021

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm, 27 januari 2021

Per Åhlgren Per-Anders Tammerlöv

Styrelseordförande VD

Birgit Köster Hoffmann Peter Serlachius

Styrelseledamot Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl.12.30 CET den 27 januari 2021. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på www.mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Mangold betalar tillbaka all fond-kickback till kunderna

Mangold Fondkommission kommer att börja betala ut all distributionsersättning (så kallad kickback) från fondbolagen till sina kunder. Förändringen börjar gälla i april och avser tillgängliga värdepappersfonder (UCITS) på Mangolds handelsplattform.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2020

januari - december

· Resultat före skatt steg med 126 procent till 33,7 (14,9) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 189,1 (152,1) mkr

· Eget kapital uppgick till 125,5 (102,4) mkr, motsvarande 273,4 (223,1) kr per aktie

· Avkastning på eget kapital ökade med 18 procentenheter till 29,6 procent (11,6)

· Antal transaktioner ökade med 63 procent till 232 166 (142 701)

· Utlåningen till allmänheten uppgick till 182,8 (151,4 mkr)

· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 17,3 (7,3) kr

oktober - december

· Resultat före skatt steg med 145 procent till 8,1 (3,3) mkr

· Rörelsens intäkter ökade med 14 procent till 47,0 (41,1) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 14,0 (5,2) kr

· Antal transaktioner ökade med 133 procent till 81 196 (34 798)


Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB.


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted