Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för 2021 fastställdes,
 • De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslut togs om att en utdelning på 49,0 SEK per aktie, med avstämningsdag den 8 april 2022.
 • Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter. Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.
 • Beslut togs om nyval av Helene Holm och Petra Holmberg som styrelseledamöter.
 • Beslut togs om omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvarig revisor, med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.
 • Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
 • Valberedningens policy för valberedning godkändes.
 • Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.
 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2021.
 • Beslut togs om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm, 6 april 2022

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

 • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
 • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
 • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Mangold har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted