Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning fastställdes.

- Stämman beslutade att lämna en utdelning om 7,30 SEK per aktie med den 2 juli 2020 som avstämningsdag.

- Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

- Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter. Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.

- Omval av PwC med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.

- Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.

- Valberedningens policy för valberedning godkändes.

- Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.

- Ändring i bolagsordningen §9 som en anpassning till framtida lagändringar godkändes.

Stockholm, 30 juni 2020

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Mangold har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main Market

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Mangold AB:s (Mangold) ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Godkännandet förutsätter att vissa villkor uppfylls, däribland att Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt, vilket beräknas ske den 11 februari 2022.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

  • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
  • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
  • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
  • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
  • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
  • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
  • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
  • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted