KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 april 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 4 april 2019.
- Anmäla sig senast torsdagen den 4 april 2019. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per epost(bolagsstamma@mangold.se), per post(Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon(08-5030 81 81). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:
- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

Juridiska personer
Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande.
Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:
- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Biträden
Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.
En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 april 2019, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

9.  Beslut angående:
  a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Fastställelse av styrelsearvode

11. Beslut om valberedning inför årsstämma 2020

12. Fastställelse av revisorsarvode

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor

15.Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

16. Stämmans avslutande

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning om 4.63 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 12 april 2019.

Punkt 10 - Fastställelse av styrelsearvode
Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen i Mangold AB (publ).
Styrelsen föreslår att ersättning för ledamöter som även är ledamöter i dotterbolag (Mangold Fondkommission AB, org. 556585-1267) ska utgå om 300 000 SEK till Ordförande och 150 000 SEK till övriga ledamöter. Därutöver ska ytterligare ersättning om 100 000 SEK utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskotten.

Punkt 12 - Fastställelse av revisorsarvode
Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter
Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 14 - Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar
Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med onsdag den 20 mars tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 13 mars 2019
Mangold AB (publ)
556628-5408
STYRELSEN

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 april 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Stark utveckling för Mangolds fondportföljer under februari

Mangold Fondkommissions tre diskretionära fondportföljer, populära produkter för båda månadssparande och enskilda investeringar, har alla fortsatt stiga under februari efter den starka utvecklingen i januari. Portföljerna, som går att ha på vanlig depå, ISK, pensions- eller kapitalförsäkring, finns med tre olika riskprofiler - låg, medel och hög.


Fortsatt uppgång för Mangolds Stiftelseportfölj under februari

Mangold Fondkommissions Stiftelseportfölj ökade med 2,6 procent under februari. Portföljen, som består av aktier, hedgefonder, och räntepapper slog därmed för andra månaden i rad sitt jämförelseindex och sedan årsskiftet har Stiftelseportföljen avkastat 9,1 procent.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2019

Valberedningen för Mangold AB (publ) ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 10 april 2019. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Mangold AB (publ.) utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1%

Mangold AB (publ.) har förvärvat ytterligare 1 900 aktier i Nowonomics AB ("NOWO"), motsvarande 7,7 % av NOWOs totalt 24 607 utestående aktier. Mangolds ägande uppgår därmed till 2 979 aktier, motsvarande 12,1 % av det totala ägandet.


Mangold listar tidigare utgivet förlagslån

Mangold AB (publ) ("Mangold") noterar tidigare utgivet förlagslån ("Obligationen") om 16 MSEK med ram upp till 40 MSEK.


Mangold lanserar bolagsanalystjänsten Mangold Insight och publicerar första aktieanalysen

Mangold Fondkommission breddar sitt erbjudande inom Investment Banking med en bolagsanalystjänst - Mangold Insight. Den första analysen, av det medicintekniska bolaget Fluicell, publiceras idag.


Rättelse: Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

(Mangold pressmeddelande tidigare idag bokslutskommunikén för 2018. I pressmeddelandet saknades sektionen "Om Mangold" med rätt hänvisning till Certified adviser och likviditetsgarant. Detta återfinns nu nedan i detta pressmeddelande.)

Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

  • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
  • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

  • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
  • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Mangolds intressebolags fonder - Topp 10 i Norden 2018

Mangold är glada över att kunna meddela att intressebolagen Resscapital och Skandinaviska Kreditfonden kvalat in på topp-tio-listan över bäst presterande fonder 2018 i Nordic Hedge Index.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: