Finansiell uppdatering Q1 2022

Med anledning av den generella marknadsoron och börsnedgångar till följd av bland annat kriget i Ukraina påverkas Mangolds nettoresultat av finansiella transaktioner negativt i det första kvartalet, främst på grund av innehavet i Nowonomics.

Mangolds provisions- och räntenetto för det första kvartalet 2022 förväntas dock, trots den utmanande marknadssituationen, öka med 10 procent till cirka 63 mkr och väntas därmed överstiga motsvarande period föregående år då provisions- och räntenettot uppgick till 57 mkr. Det visar att Mangolds affärsverksamhet inom Investment Banking och Private Banking fortsätter att prestera starkt trots en mer komplex och utmanande marknad jämfört 2021.

Mangold har ett större innehav i fintechbolaget Nowonomics AB och är en av de största ägarna. Innehavet uppgår till 13,8 procent och räknas därmed inte som ett intressebolag varför värdeförändringen i innehavet ska resultatföras. Vid utgången av det första kvartalet uppgick Mangolds innehav i Nowonomics till 1,3 miljoner aktier och det orealiserade resultatet för aktieposten i Nowonomics uppgick till -18 mkr. Det samlade nettoresultatet av övriga finansiella transaktioner för Mangold, exklusive Nowonomics, uppgick till -25 mkr jämfört med 15 mkr samma period 2021.

Med utgångspunkt i ovanstående uppskattas resultatet före resultat från andelar i intressebolag och skatt för Mangold till cirka -18 mkr i kvartalet jämfört med 19 mkr samma period föregående år där den avgörande förändringen är det utmanande marknadsklimatets påverkan på nettoresultat av finansiella transaktioner.

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 20 april 2022. 

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 CEST den 7 april 2022.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 

Nerladdningsbara filer

Mangolds intressebolag Resscapital's fond passerar 4 MDSEK i AUM

Mangolds intressebolag Resscapital ABs fond Ress Life Investments A/S, som är noterat på Nasdaq Copenhagen, har haft en stark utvecklingen under det gånga året och deras förvaltade kapital ("AUM") överstiger nu 4 miljarder kronor. Ress Life Investments har under de senaste tolv månader haft en utveckling på över 12 % i USD. Mangold investerade i Resscapital 2018 och äger idag 25 % av bolaget.


Mangold AB Delårsrapport april - juni

April - juni

  • Provisionsnettot var det näst högsta för ett andra kvartal och uppgick till 52,4 (57,4) mkr
  • Räntenettot ökade till 4,4 (4,1) mkr
  • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 10,0 (0,8) mkr
  • Utlåning till allmänheten ökade till 235,1 (177,3) mkr
  • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 214 (182)
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -38,4 (44,7) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -22,0 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (28,9) mkr
Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Mangold Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag till val av styrelse i Mangold vid årsstämman 2022

Valberedningen för Mangold AB ("Mangold") offentliggör idag sitt förslag om val av styrelse till Mangolds årsstämma den 6 april 2022. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted