Mälaråsen AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bolaget har utvecklats bra under årets första halvår med ökande resultat. Verksamheten har utvecklats enligt plan och värdet på bolagets tillgångar förändrats positivt. Vi kan även gladeligen meddela att bolagets största fastighet i Kista miljöcertifierats enligt Breeam In-Use och erhållit betyget Very Good.

Andra kvartalet april - juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 491 tkr (15 068)
 • Driftnettot uppgick till 15 177 tkr (15 014), vilket resulterade i en överskottsgrad på 94,46 % (94,67)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 10 421 tkr (11 243)
 • Periodens resultat2, 3 uppgick till 37 272 tkr (28 419) motsvarande 13,86 kr per aktie (10,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 703 tkr (32 985)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 185 200 tkr (1 163 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,16 ggr (4,88)
 • Belåningsgraden uppgick till 47,46 % (51,33)
 • NRV4 per aktie uppgick till 238,73 kr (210,56)

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 983 tkr (30 136)
 • Driftnettot uppgick till 30 859 tkr (30 020), vilket resulterade i en överskottsgrad på 95,72 % (94,85)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 21 391 tkr (22 416)
 • Periodens resultat2, 3 uppgick till 63 821 tkr (38 535) motsvarande 23,73 kr per aktie (14,33)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 288 tkr (43 224)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 185 200 tkr (1 163 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,23 ggr (4,88)
 • Belåningsgraden uppgick till 47,46 % (51,33)
 • NRV4 per aktie uppgick till 238,73 kr (210,56)

1Avviker negativt mot föregående period på grund av höjd ränta i och med förra årets refinansiering

2Orealiserade värdeförändringar räntederivat uppgår till 33 758 tkr (0) för halvåret och 12 976 tkr (0) för det andra kvartalet

3Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgår till 22 000 tkr (22 800) för halvåret och det andra kvartalet

4Eget kapital med återläggning av bokförd skuld/ tillgång hänförlig till räntederivat och uppskjuten skatt dividerat med antal utestående aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022. För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2022

Bolaget frånträdde den 30 september 2022 sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling beräknas ske under slutet av det fjärde kvartalet 2022.

Sammantaget anser styrelsen att försäljningen av verksamheten i all väsentlighet reflekterat dess verkliga värde och att den varit en god affär för aktieägarna. Styrelsens mål är nu att så skyndsamt som möjligt betala ut transaktionslikviden.Kommuniké från Mälaråsen AB (publ):s extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 och yttrande från styrelsen avseende förestående slutlig utskiftning

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls idag den 25 oktober 2022 med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande bolagsstämma utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade före stämman utövat sin rösträtt genom poströstning. Stämman fattade följande beslut nedan.


Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras via poströstning, enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Informationen om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Mälaråsen har idag slutfört försäljningen av fastighetsportföljen till Nordisk Renting

Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594 ("Bolaget"), har idag, den 30 september 2022, slutfört försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556680-9710, och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org.nr 556073-7446, ("Dotterbolagen"). Dotterbolagens respektive fastigheter som omfattas av försäljningen avser direkt ägande i fastigheterna Sollentuna Talldungen 13, Stockholm Enare 1 och Sigtuna Märsta 23:6 samt indirekt ägande till fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4 ("Fastigheterna") genom sitt gemensamt helägda dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB ("Försäljningen"). Köpare är Nordisk Renting AB via det helägda dotterbolaget Nordiska Strategifastigheter Holding AB ("Köparen").Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.Mälaråsen AB halvårsrapport januari - juni 2022

Bolaget har utvecklats bra under årets första halvår med ökande resultat. Verksamheten har utvecklats enligt plan och värdet på bolagets tillgångar förändrats positivt. Vi kan även gladeligen meddela att bolagets största fastighet i Kista miljöcertifierats enligt Breeam In-Use och erhållit betyget Very Good.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted