Affärsidé

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Verksamhet

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Portföljen omfattar ca 34 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av en bilförsäljningsanläggning i Kista, en i Uppsala och en i Arlandastad.

Mälaråsens främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheterna.

Bolagsordning

Bolagsordning för Mälaråsen AB (publ)
Organisationsnummer 559059-8594
Antagen på årsstämma den 7 april 2021

§ 1 Företagsnamn och bolagskategori
Bolagets företagsnamn är Mälaråsen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphandla finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktier och aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter utan några suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämma
För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4

§ stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionberättelse.
7. Beslut angående
   a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
   c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument per 2016-08-11.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted