Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q1 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 13,5 %

Logistris totala hyresintäkter ökade med 13,5 % till 28,6 (25,2) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av fastigheten Motala Kylskåpet 2 samt omförhandlingar av hyresavtal.

 • Driftnettot ökade med 14,2 % och överskottsgraden uppgick till 92,2 % 

Fortsatt hög överskottsgrad och driftnettot ökade på grund av ökade intäkter och en hög andel triple-net hyresavtal där kostnaden för drift och underhåll hanteras av hyresgästerna.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 24,0 % till 18,6 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 24,0 % till 18,6 (15,0) mkr. Aktuell intjäningsförmåga som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet kommande 12 månader motsvarar cirka 71 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet var ett resultat av ett högre driftnetto och fast ränta på bolagets lån som löper till och med juni 2026.   

Perioden 2023-01-01 - 2023-03-31

 • Intäkterna uppgick till 29 248 (25 622) tkr
 • Driftnettot uppgick till 26 952 (23 599) tkr, med en överskottsgrad på 92,16 (92,11) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 18 557 (14 961) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 286 (12 950) tkr motsvarande 3,13 (2,65) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 150 (8 828) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 624 909 (1 624 400) tkr
 • NRV uppgick till 187,76 (190,18) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,40 (4,03) gånger och belåningsgraden till 47,63 (46,98) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,64 (5,73) %

För ytterligare information, vänlig kontakta
David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
david.trä[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige och Norden. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2023


Årsredovisning 2022


Bokslutskommuniké 2022


Delårsrapport Q3 2022


Halvårsrapport 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Halvårsrapport 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted