Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB genomför förvärvet av Athanase Tech AB och utser Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör

Logistea AB (publ) u.ä.t. Athanase Innovation AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 23 september 2021, att Bolaget har utsett Daniel Nyhrén Edeen till ny verkställande direktör.

Utnämningen har skett som ett led i det förvärv av Athanase Tech AB som nu genomförts med vederlag bestående av nya aktier i Logistea och som tidigare kommunicerats ("Transaktionen"). Daniel Nyhrén Edeen efterträder Johan Ericsson som verkställande direktör i Bolaget.

Daniel Nyhrén Edeen, född 1981, har en MSc inom finance från Stockholms universitet. Daniels andra pågående uppdrag är styrelseordförande i Tempest Security och styrelseledamot i Actic.

Transaktionen var bland annat villkorad av beslut på extra bolagsstämma, vilken avhölls den 22 september 2021. Även övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda och Transaktionen har därför nu fullbordats. Bolaget har, med anledning av Transaktionen, publicerat en bolagsbeskrivning som innehåller en beskrivning av Transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgick till totalt 2 311 999 986 kronor och erlades genom nyemission av 385 333 331 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 6 kronor per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktades till aktieägarna i Athanase Tech AB, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]

Stefan Charette
Telefon: +46 73 994 7079, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 17.30 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 22 september 2021

Vid extra bolagsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


LOGISTEA HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Logistea AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägarna till Athanase Tech AB ("Athanase Tech") innebärande att Logistea förvärvar samtliga aktier i Athanase Tech med vederlag bestående av 385 333 331 nya aktier i Logistea ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Nasdaq Stockholm godkänner Logistea för fortsatt notering på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande avseende Logisteas fortsatta notering samt godkänt Bolagets bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten ("Bolagsbeskrivningen").
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted