Logistea AB (publ) har bytt namn till Athanase Innovation AB (publ) och första handelsdag är den 30 september 2021

Athanase Innovation AB (publ) ("Athanase" eller "Bolaget") offentliggjorde den 22 september 2021 att Bolaget erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen som genomförts inom ramen för förvärvet av Athanase Tech AB registrerades hos Bolagsverket den 28 september 2021 och Athanase uppfyller därför samtliga villkor för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholms beslut innebär att Bolagets observationsstatus lyfts från och med den 30 september 2021 samt att förvärvet av Athanase Tech AB är slutfört.

Bolagsverket har även registrerat namnändringen från Logistea AB (publ) till Athanase Innovation AB (publ) och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med den 30 september 2021. Listningsnamn kommer att vara Athanase Innovation AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara ATIN. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 15.40 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021

JULI - SEPTEMBER 2021

  • Resultatet före skatt uppgår till 15 mkr om engångsposter exkluderas (kostnader för börsnotering) samt innehavet i Ivisys marknadsvärderas (värdet vid utköp från börsen).
  • Resultatet före skatt för perioden juli - september uppgår till -21 mkr.
  • Under perioden fortsatte vi att investera i Ivisys och påbörjade process för tvångsinlösen av kvarvarande aktier.Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 22 september 2021

Vid extra bolagsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


LOGISTEA HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Logistea AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägarna till Athanase Tech AB ("Athanase Tech") innebärande att Logistea förvärvar samtliga aktier i Athanase Tech med vederlag bestående av 385 333 331 nya aktier i Logistea ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Nasdaq Stockholm godkänner Logistea för fortsatt notering på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande avseende Logisteas fortsatta notering samt godkänt Bolagets bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten ("Bolagsbeskrivningen").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted