KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ATHANASE INNOVATION AB (PUBL) DEN 22 OKTOBER 2021

Athanase Innovation AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), avhöll extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid extra bolagsstämman i Bolaget fattades bland annat nedan angivet beslut. För mer detaljerad information avseende beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.athanaseinnovation.com.

Beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade nyemission som Bolagets styrelse beslutade om den 28 september 2021. Med anledning av den riktade nyemissionen ska Bolagets aktiekapital ökas med högst 108 333 334 kronor genom nyemission av högst 108 333 334 aktier.

Aktierna ska utges utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska endast tillkomma vissa institutionella investerare som i förväg anmält intresse för teckning. Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 6 kronor, vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Stockholm i oktober 2021
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen
22 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]
alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 11.00 CET.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected] , www.mangold.se.

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021

JULI - SEPTEMBER 2021

  • Resultatet före skatt uppgår till 15 mkr om engångsposter exkluderas (kostnader för börsnotering) samt innehavet i Ivisys marknadsvärderas (värdet vid utköp från börsen).
  • Resultatet före skatt för perioden juli - september uppgår till -21 mkr.
  • Under perioden fortsatte vi att investera i Ivisys och påbörjade process för tvångsinlösen av kvarvarande aktier.Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 22 september 2021

Vid extra bolagsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


LOGISTEA HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

Logistea AB (Nasdaq First North: LOG) ("Logistea" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägarna till Athanase Tech AB ("Athanase Tech") innebärande att Logistea förvärvar samtliga aktier i Athanase Tech med vederlag bestående av 385 333 331 nya aktier i Logistea ("Transaktionen"). Transaktionen är villkorad av att Nasdaq Stockholm godkänner Logistea för fortsatt notering på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande avseende Logisteas fortsatta notering samt godkänt Bolagets bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten ("Bolagsbeskrivningen").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted