Information om pågående försäljningsprocess samt planerna på en kommande avveckling och avnotering av Logistea AB (publ)

Syftet med detta pressmeddelande är att för aktieägare i Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") och till marknaden i övrigt, beskriva förfarandet för Logisteas avveckling och avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market ("First North").

Bakgrund

Styrelsen i Logistea beslutade under hösten 2019 att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Logisteas fastighet, Landskrona Örja 1:20. Försäljningsarbetet, som organiserades som en bred process, pausades under våren 2020 med anledning av den osäkerhet som uppstod med anledning av Covid-19, för att därefter återupptas efter sommaren.

I september 2020 tecknades ett Letter of Intent med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone som köpare, där försäljningen fick formen av en avyttring av Logisteas fastighetsägande dotterbolag, Logistea PropCo AB. Därefter ingicks ett villkorat avtal om försäljningen den 20 oktober 2020.

Försäljningen godkändes av extra bolagsstämma i Logistea den 23 oktober 2020, varefter parterna har överenskommit att försäljningen ska slutföras den 30 november 2020.

Händelser efter den 30 november 2020

För att påskynda avvecklingen av Logistea har en extra bolagsstämma kallats till den 4 december 2020. På stämman ska aktieägarna ta ställning till ett förslag om att ändra Logisteas räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, innebärande att innevarande räkenskapsår förkortas och löper ut per den 31 december 2020. Styrelsens avsikt med ändringen av Bolagets räkenskapsår är att snabbare kunna upprätta en årsredovisning och att Logistea därmed kan avhålla en årsstämma i början av 2021.

På årsstämman kommer även frågan om en utskiftning av Logistea tillgångar och avveckling av Bolaget genom frivillig likvidation att behandlas.

Efter att försäljningen av fastigheten är genomförd kommer Logistea inte längre bedriva någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på First North. Styrelsen i Logistea avser därför även föreslå årsstämman att Logisteas aktie ska avnoteras från First North. Ansökan om avnotering kommer att inlämnas tidigast tre månader från dagens datum.

Årsstämma 2021

Givet att bolagsstämman den 4 december 2020 beslutar enligt styrelsens förslag om ett ändrat räkenskapsår är Logisteas avsikt att påskynda arbetet med upprättandet av årsredovisningen och att därefter, tidigt under år 2021, kalla till årsstämma.

På årsstämman ska, utöver de sedvanliga beslut som alltid fattas vid en årsstämma, således bland annat följande beslutsförslag behandlas:

  • Minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna genom inlösen av aktier (s.k. automatiskt inlösenförfarande);
  • Avnotering av Bolagets aktier från First North; samt
  • Frivillig likvidation av Bolaget att gälla efter genomförandet av inlösenförfarandet och avnoteringen av Logistea-aktien från First North.

Preliminär tidplan

Baserat på ovanstående kan följande preliminära tid- och arbetsplan presenteras:

  • Extra bolagsstämma den 4 december 2020 beslutar om att ändra räkenskapsår.
  • Logistea färdigställer årsredovisningen avseende räkenskapsperioden från den 1 juli 2020 till den 31 december 2020.
  • Logistea offentliggör årsredovisningen och kallar till årsstämma, vilket beräknas kunna ske i månadsskiftet januari/februari 2021, varefter årsstämman beräknas kunna avhållas i månadsskiftet februari/mars 2021.
  • Förutsatt beslut på årsstämman kommer huvuddelen, över 95 %, av nettoförsäljningslikviden att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier inom ramen för det s.k. automatiska inlösenförfarandet. Detta beräknas kunna ske under mars/april 2021.
  • Sista handelsdagen på First North bedöms bli i mars/april 2021, i direkt anslutning till att inlösenförfarandet av aktier genomförts.
  • Resterande del av likviden kommer att skiftas ut till aktieägarna genom den frivilliga likvidationen, som beräknas vara klar under andra halvan av år 2021.

Logistea kommer inför årsstämman år 2021 att återkomma med detaljerad information om det s.k. automatiska inlösenförfarandet samt om information om sista handelsdagen för Logistea-aktien när First North meddelat detta datum.

Prognosticerat lösenbelopp

Baserat på nuvarande antal aktier i Logistea och på idag känd kunskap bedömer styrelsen att lösenbeloppet per Logistea-aktie kommer att uppgå till ca 131,00 kr per aktie. Därtill kommer att Logistea kommer att lämna aktieutdelning om 1,88 kr per aktie den 15 januari 2021 i enlighet med årsstämmans beslut.

Av lösenbeloppet kommer absoluta huvuddelen att utbetalas via inlösenförfarandet och en mindre andel efter avslutad likvidation.

____________

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Denna information är sådan information som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2020 kl. 17.30 CEST.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, (info@fnca.se, tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.Logistea byter Certified Adviser

Som del av åternoteringsprocessen, med anledning av förvärvet av Athanase Tech AB, byter Logistea AB (publ) Certified Adviser från FNCA Sweden AB till Mangold Fondkommission AB.Kommuniké från årsstämma i Logistea AB (publ) den 10 mars 2021

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Logistea" eller "Bolaget"), fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.logistea.se.


Förtydligande: Logistea ingår förvärvsavtal och återkallar styrelsens förslag avseende avnotering av Logisteas aktier samt frivillig likvidation

Förtydligande: Med anledning av ett förtydligande avseende den interna ansvarsfördelningen mellan Säljarna lämnas nedan Logisteas pressmeddelande med ny formulering.


Logistea ingår förvärvsavtal och återkallar styrelsens förslag avseende avnotering av Logisteas aktier samt frivillig likvidation

Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat avtal med Athanase Industrial Partner Ltd, Athanase Industrial Partners Fund II, Swedbank Robur Fonder AB och Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag (gemensamt "Säljarna") avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB ("Transaktionen").


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 mars 2021, kl. 15.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2020-12-31

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2020*

· Nettoomsättningen uppgick till 352 Tkr (416)

· Periodens resultat uppgick till 173 533 Tkr (3 336)

· Resultat per aktie uppgick till 57,8 kr (0,79)

*Ovanstående siffror baseras på moderbolagets uppgifter då ingen koncern finns 2020-12-31 och därför har ingen koncernredovisning upprättats.


Bolagsstämman beslutar om ändring av Logistea AB (publ) bolagsordning

Vid dagens extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") beslutades om att ändra bolagsordningen avseende räkenskapsår, i enlighet med styrelsens förslag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted