Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet, juli - sept 2021

Perioden 1 juli - 30 sept 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 142,9 MSEK, en ökning med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 7,1 MSEK (4,2) och efter avskrivningar (EBIT) till -2,1 MSEK (-1,0).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -3,1 MSEK (-1,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,24 SEK (-0,20)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,5 MSEK (-0,8) och 4,5 MSEK (1,6) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser 1 januari - 30 september

 • Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot av styrelsen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Vid extra stämma den 1 oktober valdes Sverker Littorin och Angeles Bermudez-Svankvist som nya ledamöter till styrelsen.
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslöt den 21 oktober att återkalla koncernens tillstånd för tillståndspliktig verksamhet. Bolaget begärde sedermera inhibition som Förvaltningsrätten i Stockholm godkände den 29 oktober. Som en följd av IVO:s beslut befarade styrelsen likviditetsbrist och beslöt därför att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt fem dotterbolag den 25 oktober. I samband med att IVO återkallade besluten att bedriva tillståndspliktig verksamhet, återkallade även Danske bank samtliga krediter.
 • Styrelsen beslöt den 4 november att entlediga bolagets verkställande direktör och utsåg till tillförordnad verkställande direktör Lena Norlander, som sedermera valde att inte tillträda tjänsten.
 • Bolagets ordförande Sverker Littorin avgick ur styrelsen på egen begäran den 5 november.
 • Den 16 november kallade styrelsen till extra stämma för att hållas den 3 december med anledning av nyval till styrelsen.

Styrelsen kommenterar kvartalet

Det tredje kvartalet har präglats av en stabil tillväxttakt och en mycket glädjande ökning av lönsamheten. Olönsamma verksamheter inom segmentet boende har avvecklats och kombinerat med en stark kostnadsmedvetenhet har detta bidragit till den positiva resultatutvecklingen.

Det arbete som påbörjades hösten 2020 avseende omorganisation och besparingsprogram har varit framgångsrikt och starkt bidragande till att resultatet tredje kvartalet 2021 är det bästa någonsin i koncernens historia.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 klockan 13:30 CET.

För vidare upplysningar

Jesper von Post, Ledamot Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-976 96 00

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected].

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted