Delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet, juli - sept 2020

Perioden 1 juli - 30 september 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 137,3 MSEK, en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,2 MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,0 MSEK (-1,7).
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,19).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,8 MSEK (-3,6) och 1,6 MSEK (20,0) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i första kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har skett under perioden

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Vi är på väg att bli ett av de ledande omsorgsbolagen i Sverige. Genom våra satsningar inom kvalitet och lokal närvaro når vi dit. Vi har under året investerat i ett flertal kvalitetshöjande åtgärder. Stödsystem har digitaliserats och uppgraderats och i syfte att höja utbildningsnivån på våra medarbetare fortskrider arbetet med Livihopakademien. Genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar blir vi en mer attraktiv arbetsgivare.

Liksom resten av omsorgsbranschen, Sverige och övriga världen så har Livihopgruppen påverkats av covid-19. Till det bättre så har vi under årets tredje kvartal noterat en långsam återgång till ett mer normaliserat läge vilket är positivt för oss.

Affärsområdet personlig assistans har under kvartalet kännetecknats av en fortsatt organisk tillväxt genom etableringen av nya lokalkontor i Sundsvall respektive Örnsköldsvik. Genom ökad lokal närvaro attraherar vi kompetent personal samt fler kunder. Jämfört med föregående kvartal uppgår omsättningsökningen med drygt fyra procent motsvarande drygt 5 000 utförda assistanstimmar per månad. De timmar som kontrakterades under slutet av föregående kvartal har under kvartalet startats. Tillväxten under kvartalet uppgick till knappt sju procent och vi ser att tillväxten fortsätter.

Inom affärsområdet boende har vi fortsatt att öka diversifieringen i tjänsteutbud med en mer flexibel prissättning vilket ökar konkurrenskraften. Vi har en fortsatt ökad beläggningsgrad och omsättningen har ökat med drygt sex procent jämfört med föregående kvartal.

Hemtjänsten har mot slutet av kvartalet återgått till samma nivå av levererade timmar som tiden före covid-19. Den rädsla som under pandemins begynnelse till stor del präglade hemtjänstverksamheten har nästan försvunnit helt.

Bolagets finansiella mål fastställdes i slutet av 2017. Sedan dess har bland annat fyra bolagsförvärv genomförts motsvarande cirka 230 mkr i omsättning. Genom förvärven har bolaget också tagit en tydlig riktning i att bredda verksamheten till att även omfatta andra segment inom omsorg och på så vis förstärka marginalen. Innevarande år med den pågående pandemin har inneburit att fokus har skiftat från en förvärvsdriven tillväxt till en organisk tillväxt. Den organiska tillväxten beräknas generera en årlig omsättning om cirka 150 mkr vid fullt genomslag. På årsbasis uppgår omsättningen för närvarande till cirka 600 mkr, och målet på 1 miljard kommer nås genom ytterligare organisk tillväxt på cirka 100 mkr. Resterande omsättningstillväxt om cirka 300 mkr beräknas genereras genom förvärv.

Rörelsemarginalen kommer på sikt att öka genom högre effektivitet inom personlig assistans samt utökning av affärsområde boenden som generellt präglas av högre bruttomarginaler. Ytterligare bidragande faktorer till marginalförstärkning är den föreslagna höjningen av schablonbeloppet 2021. Höjningen om drygt 10 kronor per utförd assistanstimme kommer till stor del tillföras resultatet.

I mitten av kvartalet kommunicerades en omorganisation med målet att öka effektiviteten och nå en besparing om cirka 10 mkr på årsbasis. Förändringarna beräknas ge effekter på resultatet i fjärde kvartalet men fullt ut i början av andra kvartalet 2021. Förändringarna har nu trätt i kraft och vi har också skapat en tydligare organisation med bättre uppföljningsmål. Sammantaget är vi nu bättre rustade för att möta framtida utmaningar.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 klockan 8:35 CET.

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted